Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 21/2021