ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ -Υποέργου 3: “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ”» της πράξης “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ” MIS 5031851

Μετάβαση στο περιεχόμενο