ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αλεξανδρούπολη, 28/2/2023

Αριθμ. Πρωτ: 582

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Επιμελητήριο Έβρου, λαμβάνοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017, Μέρος Β’ «Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας».
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ/Α/143/28-06-2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»
 4. Την υπ’ αρ. 440/2017 απόφαση του Μονομελούς πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης περί οριστικοποίησης των Επιμελητηριακών εκλογών.
 5. Την υπ’ αρ. 9.9/19-9-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου «Μνημόνιο Συνεργασίας Δικαιούχου συνδικαιούχου για την υλοποίηση έργου στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΟΠΣ 5033611 και τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»
 6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 4268/1430/Α3 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5033611 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
 7. Την με αρ. πρωτ. 1855/7-4-2022 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ για την 1η Τροποποίηση της Πράξης ««ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5033611 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
 8. Την υπ’ αρ. 19.5/13/10/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου «Σύσταση Επιτροπών Διαγωνισμών και Ενστάσεων»
 9. Την υπ’ αρ. 677.5/24-2-2023 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου με την οποία εγκρίθηκε το τεύχος της παρούσας πρόσκλησης.
 10. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν τον δικαιούχο

 

απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος

Σε μηχανικούς ή τεχνικές εταιρείες για την ανάθεση του έργου για χορήγηση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) σύμφωνα με το ΦΕΚ 1843/Β`/13.5.2020 σε αντικατάσταση της 69701/4461/12-10-2018 Υπουργικής Απόφασης καθώς και συμπλήρωση και τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017(ΦΕΚΒ’/4520) ή ηλεκτρονικής βεβαίωσης αρμόδιου μηχανικού, που εκδίδεται από πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν4495/17 (ΦΕΚ167Α) όπως αυτό ισχύει σήμερα, για λογαριασμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας»

Συγκεκριμένα το έργο αφορά την διαμόρφωση των προσόψεων των καταστημάτων εντός του περιοχής παρέμβαση του Δήμου Ορεστιάδας. Η επιλεγμένη περιοχή παρέμβασης για την ανάπτυξη του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου του Δήμου Ορεστιάδας περικλείεται στις οδούς Κωνσταντινουπόλεως, Σκρά, Αναγγενήσεως και Εμμανουήλ Ρήγα.

Οι συνολικές εργασίες προσδιορίζονται και εξειδικεύονται ανά ωφελούμενη επιχείρηση και ενδεικτικά παραθέτουμε ορισμένες πιθανές από αυτές εργασίες:

             η τοποθέτηση των επιγραφών σε ξύλινο deck προκειμένου να ενοποιηθούν οι επιγραφές των καταστημάτων

             η τοποθέτηση της πινακίδας λογότυπο του προγράμματος στην πρόσοψη του καταστήματος

             η αποκατάσταση των επιχρισμάτων και ο επαναχρωματισμός των όψεων με μία συγκεκριμένη γκάμα χρωμάτων έτσι ώστε να υπάρχει μία χρωματική ομοιομορφία του κτιριακού κελύφους επί του αστικού μετώπου

             η χρήση επένδυσης από τσιμεντοσανίδες για την απόκρυψη η/μ δικτύων και υφιστάμενων επενδύσεων, καθώς και την επίτευξη της επιπεδότητας των προσόψεων (εξάλειψη εσοχών ή προεξοχών), όπου κρίνεται απαραίτητο και εφικτό

             η τοποθέτηση τεντών ως σύστημα σκίασης των καταστημάτων προκειμένου να ενοποιηθούν οι όψεις στο σύνολό τους,

             η τοποθέτηση γλαστρών για τη σήμανση, οριοθέτηση και ενοποίηση των καταστημάτων με το δημόσιο αστικό περιβάλλον,

 

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να παραλάβει παράρτημα με τα καταστήματα και τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε κατάστημα από το Επιμελητήριο Έβρου.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου 10 είναι 16.950,οο€ (με ΦΠΑ). Θα απαιτηθούν τουλάχιστον 20 άδειες μικρής κλίμακας και 91 βεβαιώσεις του άρθρου 30 του Ν4495/17.

Τα παρακάτω Απαιτούμενα Προσόντα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισμού.:

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν σύμφωνα με τα ακόλουθα υποδείγματα, τα κάτωθι :

Α) Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Β) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μηχανικού (απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αντίστοιχη εγγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ)

Γ) Υπεύθυνη Δήλωση

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μόνο δήλωση.

Ο φάκελος αιτήσεως συμμετοχής θα κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, στο πρωτόκολλο στην έδρα του Επιμελητηρίου Έβρου, Λ. Δημοκρατίας 307, Αλεξανδρούπολη.

Η υπηρεσία θα δέχεται αιτήσεις συμμετοχής μέχρι την ολοκλήρωση του υποέργου 10 της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας»

Ο φάκελος συμμετοχής θα αναγράφει εξωτερικά «Αίτηση συμμετοχής για την Πρόσκληση ανάθεσης έκδοσης αδειών μικρής κλίμακας ή και ηλεκτρονικών βεβαιώσεων από το Επιμελητήριο Έβρου Συνδικαιούχο της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5033611.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/03/2023 και ώρα 13:00.

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Έβρου www.evroschamber.gr ,στην Διαύγεια και κοινοποιήθηκε προς ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του ΤΕΕ.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 2552026617 κα Αγγελική Σαρδάνη.

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ OPEN MALL 28 02 2023 – Αντιγραφή

Μετάβαση στο περιεχόμενο