Αναπτυξιακός Νόμος: «Πρεμιέρα» με καθυστέρηση και…ορίζοντα το 2023

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
Αναπτυξιακός Νόμος: «Πρεμιέρα» με καθυστέρηση και…ορίζοντα το 2023

Mετά από αρκετή καθυστέρηση ενεργοποιείται ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη προκήρυξη  αφορά το καθεστώς ενισχύσεων «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», βάσει της απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης. Πάντως, οι καλά γνωρίζοντες σημειώνουν ότι το «πράσινο φως» ένταξης των πρώτων επενδύσεων στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο δεν πρέπει να αναμένεται πριν τις αρχές του 2023.

Κι αυτό, καθότι η ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών αιτήσεων έχει τοποθετηθεί την 31η Οκτωβρίου, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για το 2022 ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 75 εκατ. ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Τα λοιπά 75 εκατ. ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια, τα οποία εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για τα επενδυτικά σχέδια των υπηρεσιών μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics) η παροχή υπηρεσίας σε εταιρείες του ίδιου ομίλου δύναται να ανέρχεται μέχρι ποσοστού 30% των συνολικά παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για τα ίδια επενδυτικά σχέδια ο τόπος εγκατάστασής τους θα πρέπει να είναι διακριτός από εγκαταστάσεις άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας ή των εταιρειών του oμίλου. Στο παρόν καθεστώς δύναται να υπάγονται και επενδυτικά σχέδια για ενισχύσεις προς ΜΜΕ για τις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων του Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Το ύψος των ενισχύσεων

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 εκατ. ευρώ για όλα τα είδη ενισχύσεων, ήτοι της επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής ή της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Αντίστοιχο πλαφόν ως προς το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο ισχύει και για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, καθώς και τις ενισχύσεις για μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης. Και φθάνει τα 5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

Επίσης προβλέπεται ότι το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων δεν μπορεί να υπερβεί τις 300.000 ευρώ.

Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα 20 εκατ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 30 εκατ. ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Το υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης περικόπτεται αναλογικά κατά είδος ενίσχυσης και ομάδα δαπανών. Τα ανώτατα όρια προσαυξάνονται κατά 50% στις περιπτώσεις που η ενίσχυση δίδεται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ενώ εάν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου, ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών ή δικαιολογητικών που δεν υποβλήθηκαν, τάσσεται προθεσμία έως 7 εργάσιμων ημερών στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, προκειμένου να τις παράσχει ή να τα υποβάλει. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται στο σύνολό της.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας 45 ημερών από τη λήξη του καθεστώτος. Δηλαδή στα μέσα Δεκεμβρίου.

Στις περιπτώσεις υπέρβασης των ως άνω ορίων, ο έλεγχος αξιολόγησης ανατίθεται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του υπουργείου Ανάπτυξης, σε ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών – Λογιστών. Ο ορκωτός ελεγκτής οφείλει, το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ανάθεση, να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.

Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους και ο έλεγχος των δεικτών βαθμολογίας διενεργούνται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης. Με βάση τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης, καταρτίζεται Προσωρινός Πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δύναται να υποβάλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ανάρτηση του Προσωρινού Πίνακα ή την κοινοποίηση της πράξης που εκδίδεται εφόσον η αίτησή του απορρίφθηκε είτε κατά τον έλεγχο νομιμότητας, είτε κατά της βαθμολογίας του επενδυτικού του σχεδίου.

Ελάχιστο κόστος

Για την υπαγωγή στo καθεστώς απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο ποσό:

-1 εκατ. ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

-500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

-250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

-100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

-50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Μετάβαση στο περιεχόμενο