Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια ενός (1) Αναλυτή Κυτταρομετρίας Ροής, για κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:234253)

Μετάβαση στο περιεχόμενο