ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

50 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

«ΑΨΟΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Yπ’ αριθ. 01/2021

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Διαγωνισμός ανάδειξης προμηθευτή, για την προμήθεια αδρανών υλικών λατομεί- ου (ΠΤΠ 150), με σκοπό τη συντήρηση 10 δρομολογίων.

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΕ031 με κωδικό 2021ΕΠ03100000 με φορέα χρηματοδότησης την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), µέσω της διαδικτυα- κής πύλης  www.promitheus.gov.gr.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους ενδιαφερόμενους, υπάρχουν στην προ- κήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ:

21PROC009681430 2021-12-07 και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με AΔΑ:6ON96-AMP.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την 50 Μ/Κ ΤΑΞ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο«ΜΗΛΙΔΩΝΗ», Σουφλί, ΤΚ 68400, τηλέφωνο: 2554045000 (εσωτ: 5195), email: Str-50-mk-taxpz-gep@army.gr, καθημερινά μέχρι την 14:00, πλην Σαββάτου – Κυριακής.

Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΕΙΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑ- ΣΗΣ .

 

Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο