Εφορία: Προσφυγές με λίγα κλικ για φόρους και πρόστιμα – Πώς οι φορολογούμενοι μπορούν να αναζητήσουν το δίκιο τους

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
Εφορία: Προσφυγές με λίγα κλικ για φόρους και πρόστιμα – Πώς οι φορολογούμενοι μπορούν να αναζητήσουν το δίκιο τους

Πιο εύκολα και με διαδικασίες εξπρές θα μπορούν οι φορολογούμενοι να προσφεύγουν κατά της Εφορίας κάθε φορά που αμφισβητούν αποφάσεις για επιβολή φόρων και προστίμων. Η ΑΑΔΕ στήνει μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών θα δέχεται τις ενδικοφανείς προσφυγές που υποβάλουν οι φορολογούμενοι.

Η νέα πλατφόρμα

Σύμφωνα με το σχεδιασμό η πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Δεκέμβριο και η είσοδος των ενδιαφερόμενων σε αυτή θα γίνεται με την χρήση των προσωπικών κωδικών του Τaxisnet. Η νέα εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να παρακολουθούν την εξέλιξη της πορείας των προσφυγών που υπέβαλλαν καθώς και των ένδικων βοηθημάτων που ασκούνται μετά την έκδοση της απόφασης ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η πλατφόρμα θα περιέχει «κόφτες». Για παράδειγμα δεν θα επιτρέπεται:

– η υποβολή της ίδιας προσφυγής πολλές φορές,

– η εκ νέου υποβολή προσφυγής που έχει απορριφθεί,

– η υποβολή ερωτημάτων από τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τους λόγους απόρριψης η καθυστέρησης της εξέτασης της προσφυγής.

Στόχος είναι να αποτραπεί κύμα προσφυγών για πράξεις της φορολογικής διοίκησης οι οποίες δεν επιδέχονται αμφισβήτησης όπως η αύξηση φόρων με βάση νομοθετικές ρυθμίσεις, μεταβολές στα εισοδήματα κ.α.

Η ηλεκτρονική υποβολή

Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ενδικοφανούς προσφυγής θα συμπληρώνονται:

• τα ακριβή στοιχεία του υπόχρεου

• το είδος της προσβαλλόμενης πράξης

• οι λόγοι, οι ισχυρισμοί και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του

• η διεύθυνση στην οποία θα πραγματοποιούνται οι κοινοποιήσεις των αποφάσεων, των πράξεων και των λοιπών εγγράφων της ΔΕΔ η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γενικά στοιχεία επικοινωνίας του υπόχρεου.

Ο φορολογούμενος θα μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης εφόσον το αίτημα υποβάλλεται και οριστικοποιείται την ίδια ημέρα με την ενδικοφανή προσφυγή.

Σημειώνεται ότι από το 2018 δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, καθώς και παρακολούθησης της πορείας τους, για πράξεις που έχουν εκδοθεί από τις Δ.Ο.Υ. έχουν μόνο οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις που ανήκουν στις ΔΟΥ: α) Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών (Φ.Α.Ε.) Αθηνών, β) Χολαργού, γ) Ψυχικού, δ) Αμπελοκήπων και ε) Ιωνίας Θεσσαλονίκης.

Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς προβλέπει ότι η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρμόδια φορολογική αρχή. Αν δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί σχετικά ο υπόχρεος ή δεν επιδοθεί η απόφαση, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή ότι έχει απορριφθεί από τη ΔΕΔ και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας.

Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 91.000 φορολογούμενοι και επιχειρήσεις έχουν προσφύγει στη ΔΕΔ αμφισβητώντας τις αποφάσεις της εφορίας και του ελεγκτικού μηχανισμού για καταβολή πρόσθετων φόρων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ από τις 75.622 υποθέσεις που έκλεισαν την περίοδο από το 2013 έως και τον Ιούλιο του 2022, οι 18.110 έγιναν δεκτές και οι 28.665 έχουν οδηγηθεί στα διοικητικά δικαστήρια.

Σημειώνεται ότι η άσκηση προσφυγής απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια είναι απαράδεκτη με εξαίρεση περιπτώσεις διαφορών με τη φορολογική διοίκηση για μέτρα διασφάλισης, άρνηση χορήγησης αποδεικτικού ή βεβαίωσης ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο καθώς και προληπτικού προσδιορισμού φόρου.

Επίσης στα διοικητικά δικαστήρια μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι που οι προσφυγές τους απορρίπτονται από την ΔΕΔ. Η κατάθεση της προσφυγής γίνεται στη γραμματεία της έδρας του δικαστηρίου εντός 30 ημερών από την συντέλεση της κοινοποίησης της απόφασης της ΔΕΔ  ή της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής λόγω παρόδου της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο