ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ V 20.2

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΠΡΟΣ-ΤΑ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

        Με την παρούσα σας καθιστούμε γνωστό πως στα πλαίσια του ελεγκτικού ρόλου του
Οργανισμού μας, θα προβούμε στην επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων
σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 1 του εν θέματι Νόμου: «…1. Στον υπόχρεο που παραβαίνει
την παρ. 1 του άρθρου 11 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με τις ελάχιστες χρηματικές
εισφορές της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 13, που ισχύουν κατά τη διαπίστωση της
παράβασης, τις οποίες θα κατέβαλε σε ΣΣΕΔ για το χρονικό διάστημα των τελευταίων πέντε
(5) ετών. Σε περίπτωση που ο παραγωγός συμμορφώνεται αυτοβούλως με την υποχρέωση
της παρ. 1 του άρθρου 11 εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το
χρηματικό πρόστιμο περιορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στις χρηματικές εισφορές του
τελευταίου ημερολογιακού έτους….» στους υποχρέους μέλη σας που δε συμμορφώνονται
με τα διαλαμβανόμενα στο Νόμο.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προς έγκαιρη ενημέρωση των μελών
σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο