ΕΝΗΕΜΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Το Επιμελητήριο Έβρου, μετά από τις πρόσφατες βεβαιωμένες παραβάσεις που καταγράφηκαν σε  επιχειρήσεις της Π.Ε. Έβρου, αναφορικά με παραλείψεις των υποχρεώσεων τήρησης του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, επισημαίνει την αναγκαιότητα της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στις υποχρεώσεις του ειδικού αυτού Μητρώου.

Ειδικότερα με τον ν.4557/ 2018 ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο η οδηγία 2015/ 849, η οποία έχει ως αντικείμενο την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Από την νομοθεσία αυτή προβλέπεται ότι όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες (π.χ. υποκαταστήματα) που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα, οφείλουν να καταχωρούν στο ειδικό Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (ΚΜΠΔ) τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους, το οποίο λειτουργεί στην ιστοσελίδα της AAΔΕ.

Πραγματικός δικαιούχος θεωρείται το φυσικό ή τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία πραγματικά ανήκει ή τα οποία πραγματικά ελέγχουν μία εταιρική οντότητα. Η εξακρίβωση και ο έλεγχος της ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων επεκτείνεται, κατά περίπτωση, σε νομικές οντότητες που κατέχουν άλλες οντότητες. Σκοπός του νόμου είναι να αναζητηθεί και να εντοπιστεί το φυσικό πρόσωπο το οποίο τελικά ασκεί τον έλεγχο ενός νομικού προσώπου μέσω ιδιοκτησίας ή με άλλον τρόπο.

Επισημαίνεται ότι οι εταιρείες υποχρεούνται να ενημερώνουν το Κεντρικό Μητρώο εντός 60 ημερών από τη σύστασή τους ή από την επέλευση τυχόν αλλαγών στα καταχωρισμένα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων. Η αρμοδιότητα ελέγχου της ορθής τήρησης του ηλεκτρονικού ΚΜΠΔ από τις υπόχρεες εταιρείες καθώς και της επιτόπιας επιθεώρησης του φυλασσόμενου Ειδικού Μητρώου στην έδρα των εν λόγω υπόχρεων έχει ανατεθεί πλέον στη Γενική Διεύθυνση του Σ.Δ.Ο.Ε.

Συγκεκριμένα στις περιπτώσεις των παραβάσεων της μη υποβολής ή της υποβολής ελλιπούς ή ανακριβούς, αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης καταχώρισης στοιχείων στο μητρώο, καθώς και μη τήρησης του Ειδικού Μητρώου στην έδρα των υπόχρεων, τα πρόστιμα για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχουν ως εξής:

Για νομικά πρόσωπα με καθαρό κύκλο εργασιών:

  • Εως και 100.000 ευρώ, πρόστιμο 5.000 ευρώ.
  • Ανω των 100.000 ευρώ έως και 700.000 ευρώ, πρόστιμο 10.000 ευρώ.
  • Ανω των 700.000 ευρώ έως και 8.000.000 ευρώ, πρόστιμο 20.000 ευρώ.
  • Ανω των 8.000.000 ευρώ, πρόστιμο 40.000 ευρώ.

Για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα πρόστιμα κυμαίνονται ομοίως από 5.000 έως 40.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους.

Ειδικά για την εκπρόθεσμη υποβολή αρχικής/ τροποποιητικής δήλωσης καταχώρισης στοιχείων πραγματικών δικαιούχων στο ΚΜΠΔ επιβάλλεται:

  • Πρόστιμο 100 ευρώ, εφόσον η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα από τη λήξη της 60ήμερης προθεσμίας υποβολής.
  • Πρόστιμο 500 ευρώ αν η καθυστέρηση υπερβαίνει τον ένα μήνα και έως τρεις μήνες από τη λήξη της ως άνω 60ήμερης προθεσμίας.
  • Αν, ωστόσο, η καθυστέρηση υποβολής εκτείνεται πέραν των τριών μηνών, τότε συντρέχει η παράβαση της μη υποβολής δήλωσης και επιβάλλονται τα προαναφερθέντα πρόστιμα κατά περίπτωση.

Ως εκ των ανωτέρω, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και απαραίτητο να δοθεί η δέουσα προσοχή στην συμμόρφωση των επιχειρήσεων, σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους τους και τους οικονομολόγους – λογιστές τους, στην τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από την νομοθεσία,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο