ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕ & ΙΚΕ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕ & ΙΚΕ

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Ν. 4872/2021, όπου μεταξύ άλλων στα άρθρα 50-55 επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις των Ν. 3190/1955 και Ν. 4072/2012 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ).

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Α)η διάρκεια και των δύο εταιρικών μορφών ΕΠΕ και ΙΚΕ μπορεί πλέον να είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου

Β)για όσες εταιρείες έχουν επιλέξει διάρκεια ορισμένου χρόνου, η διάρκεια θα μετατρέπεται αυτόματα σε αορίστου χρόνου, εκτός εάν οι εταίροι αποφασίσουν τη λύση τους.

Συνεπώς, κατόπιν των ανωτέρω αλλαγών:

Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση για τις ΕΠΕ που είχαν επιλέξει στο καταστατικό τους διάρκεια αορίστου να τροποποιήσουν το καταστατικό τους έως τις 31-12-2021, λόγω της κατάργησης του άρθρου 12 του ν. 4541/2018 με το άρθρο 55 του ν. 4872/2021.

Δεν υφίσταται συνολικά για τις ΕΠΕ και τις ΙΚΕ η υποχρέωση τροποποίησης του καταστατικού  κάθε φορά που λήγει η διάρκεια τους, εκτός αν οι εταίροι επιθυμούν τη λύση της εταιρείας, οπότε θα πρέπει να  λαμβάνουν  τη σχετική απόφαση.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο