ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπ.Υγείας ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.  Με το άρθρο 3 της τροπολογίας επεκτείνεται η προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης επιχειρήσεων του άρθρου 22Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) (ν.4172/2013) και για το φορολογικό έτος 2022.

Ορίζεται ότι η εν λόγω διαφημιστική δαπάνη εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για το φορολογικό έτος 2022, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με ειδική πρόβλεψη για τις επιχειρήσεις που είτε έχουν αναστείλει τη δράστηριότητά τους, είτε επλήγησαν οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Αιτιολογική έκθεση

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρέχεται σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διαφημιστικές δαπάνες το φορολογικό κίνητρο της προσαυξημένης έκπτωσης των διαφημιστικών δαπανών του άρθρου 22Γ του Κ.Φ.Ε., του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και για το φορολογικέ) έτος 2022, λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης ενίσχυσης της αγοράς και των πληττόμενων επιχειρήσεων.
Η μειωμένη κατανάλωση στην αγορά λόγω της πανδημίας και κατ’ επέκταση η μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων επιβάλλουν την επέκταση της ισχύος του άρθρου 22Γ του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και στο φορολογικό έτος 2022.
Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διαφημιστικές δαπάνες στο φορολογικό έτος 2022.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρέχεται σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διαφημιστικές δαπάνες το φορολογικό κίνητρο της προσαυξημένης έκπτωσης των διαφημιστικών δαπανών του άρθρου 22Γ του Κ.Φ.Ε., του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και για το φορολογικέ) έτος 2022, λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης ενίσχυσης της αγοράς και των πληττόμενων επιχειρήσεων.

Η προτεινόμενη διάταξη :

Άρθρο 3

Επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης του άρθρου 22Γ του Κ.Φ.Ε. και για το φορολογικό έτος 2022

Το άρθρο 22Γ του ν. 4172/2013 (Α’ 167) τροποποιείται, στον τίτλο και το πρώτο εδάφιο, ως προς την επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης και για το φορολογικό έτος 2022 κατά ποσοστό 30%, και την πρόβλεψη των σχετικών προϋποθέσεων και το άρθρο 22Γ διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 22Γ

Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022

Η διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιεί επιχείρηση κατά τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022, κατά το μέρος που η εν λόγω δαπάνη αφορά:

α) στην ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων ή

β) στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώρηση δια των ακόλουθων Μέσων Ψυχαγωγίας: βα) της τηλεόρασης, ββ) του ραδιοφώνου, βγ) του κινηματογράφου, βδ) του διαδικτύου, βε) των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων και εργαλείων εφόσον η μετάδοση ή η καταχώριση στις υποπερ. βδ) και βε) πραγματοποιήθηκε από επιχείρηση που έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του ν. 4339/2015 (Α’ 133) και βστ) των εφημερίδων και περιοδικών, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το φορολογικό έτος 2020, κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το φορολογικό έτος 2021 και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για το φορολογικό έτος 2022 υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(ί) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον στο ισόποσο της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α) και β) για το έτος 2019 και

(Η) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2021 και το φορολογικό έτος 2022 ανέρχεται τουλάχιστον στο εκατόν πέντε τοις εκατό (105%) του ποσού της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α) και β) για το έτος 2019.

Εφόσον η επιχείρηση βάσει σχετικών κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, έχει αναστείλει τη δραστηριότητά της ή επλήγη οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η ανωτέρω υπό στοιχείο (ΐ) προϋπόθεση πληρούται εφόσον το ύψος της διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης έτους 2019. Αν προκύψουν ζημιές μετά από την αφαίρεση των ως άνω ποσοστών, αυτές μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.»

Taxheaven

Μετάβαση στο περιεχόμενο