ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ EΒΡΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ EΒΡΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ EΒΡΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

 

Το Επιμελητήριο Έβρου, στο πλαίσιο των ανταποδοτικών Υπηρεσιών που παρέχει προς τα Μέλη του, με γνώμονα πάντα την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, την κατατοπιστική εξυπηρέτηση και εν γένει το συμφέρον των επιχειρήσεων, σας γνωστοποιεί ότι επήλθαν σημαντικές αλλαγές στην Νομοθεσία για το Γ.Ε.ΜΗ. που αφορά όλες τις επιχειρήσεις με την ψήφιση του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α 71/07-04-2022) για τις οποίες θα ενημερώνεστε προσηκόντως με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 περ. ιδ του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α 71/07-04-2022) ορίζεται ότι τα υποκαταστήματα έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., προβλέποντας μάλιστα και σχετικές διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση μη σχετικής εγγραφής. Προκειμένου λοιπόν η επιχείρησή σας να είναι σύννομη με τις πρόσφατες αλλαγές της νομοθεσίας, αλλά και να αποφύγετε τυχόν διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 50 παρ. 1β του Ν. 4919/2022 και προβλέπει ότι «για παραβάσεις του άρθρου 16, σχετικά με την παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ», παρακαλούμε εφόσον διατηρείτε υποκαταστήματα στην ημεδαπή να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες,

  1. Στέλνοντας με ηλεκτρονική αποστολή, με θέμα τον ΑΦΜ της επιχείρησης στο registry@evroschamber.gr

Εάν διατηρείτε ατομική επιχείρηση να μας αποστείλετε τη σχετική βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου (βεβαίωση εγκαταστάσεων εσωτερικού) της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την έναρξη του/των υποκαταστήματος/των σας,

Eάν η επιχείρησή σας είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει:  α) εφόσον στο υφιστάμενο καταστατικό προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης υποκαταστήματος να μας προσκομίσετε τη σχετική βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (βεβαίωση εγκαταστάσεων εσωτερικού) σας για την έναρξη του/των υποκαταστήματος/των ή

β) εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για ίδρυση υποκαταστήματος στο υφιστάμενο καταστατικό σας θα πρέπει πρώτα να προβείτε σε σχετική τροποποίηση του καταστατικού και εν συνεχεία να προσκομίσετε τη σχετική βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (βεβαίωση εγκαταστάσεων εσωτερικού) σας για την έναρξη του/των υποκαταστήματος/των.

Σημειώνεται ότι ανεξαρτήτως μορφής επιχειρήσεως θα πρέπει να καταβάλετε το σχετικό τέλος καταχώρησης ΓΕΜΗ ύψους 10,00€.

Η υποχρέωση των ενεργειών που περιγράφονται παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που η μητρική σας επιχείρηση ανήκει στο Επιμελητήριό μας και διατηρείτε υποκατάστημα στο πεδίο αρμοδιότητας άλλου Επιμελητηρίου/ ή νομού.

Εάν έχετε διακόψει την δραστηριότητα υποκαταστήματος και δεν την έχετε δηλώσει στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, παρακαλούμε να σταλεί η σχετική βεβαίωση μεταβολής εργασιών (μη) φυσικού προσώπου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (βεβαίωση εγκαταστάσεων εσωτερικού) σας για την κατάργηση του/των υποκαταστήματος/των, και έτσι να πάψετε να χρεώνεστε με παρελθοντικά τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και με υφιστάμενες επιμελητηριακές συνδρομές.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θα πρέπει κάθε φορά που προβαίνετε σε ίδρυση νέου υποκαταστήματος να ακολουθείτε την ως άνω διαδικασία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 1 περ. ιδ του Ν. 4919/2022. Το κάθε υποκατάστημα λαμβάνει ξεχωριστό αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. που καταχωρείται και δημοσιοποιείται στο μητρώο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 1α του Ν. 4919/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομοθετικές αλλαγές της νομικής μορφής της επιχείρησής σας μπορείτε να καλέσετε στο Μητρώο του Επιμελητηρίου Έβρου  2551035848 (εσωτ.107,104)  καθώς και για εξειδικευμένες ερωτήσεις να επικοινωνήσετε με τη δικηγόρο ΓΕΜΗ στο 2551038910.

Η παρούσα επιστολή αποστέλλεται στο πλαίσιο της παροχής ανταποδοτικών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Έβρου προς τα μέλη προστατεύοντας  τα από την επιβολή δυσβάστακτων κυρώσεων και παραμένοντας σταθερά και έμπρακτα στο πλευρό των επιχειρήσεων-μελών του, με απώτερο σκοπό την προστασία, ενίσχυση, προβολή και εδραίωση κάθε επιχείρησης-μέλους μας στον επιχειρηματικό κλάδο όπου δραστηριοποιείται.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο