Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33141620-2, «Ιατρικοί εξοπλισμοί») (KAE 9349)

Μετάβαση στο περιεχόμενο