Νέα παράταση στα επενδυτικά σχέδια των αναπτυξιακών νόμων 3299/2004 και 3908/2011

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
Νέα παράταση στα επενδυτικά σχέδια των αναπτυξιακών νόμων 3299/2004 και 3908/2011

Νέα παράταση δίνεται στην προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων 3299/2004 και 3908/2011.

Στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» προβλέπεται η παράταση, εκ νέου, της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 79 του νομοσχεδίου χορηγείται νέα παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων, εννέα μηνών για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004 (Α’ 261) και ενός έτους για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011 (Α’ 8), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο ν. 4399/2016 (Α’ 167). Η παράταση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων, λαμβανομένης υπόψη της συμβολής τους στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Σημειώνεται ότι όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης σε συνομιλία του με δημοσιογράφους «θα είναι η τελευταία φορά που δίνεται παράταση».

«Επιχειρηματικότητα 360 ° » 

Στο μεταξύ τις επόμενες μέρες, όπως γνωστοποίησε ο κ. Παπαθανάσης αναμένεται η προκήρυξη του καθεστώτος του νέου αναπτυξιακού νόμου «Επιχειρηματικότητα 360 ° »  προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ.  Από τα 150 εκατ. ευρώ, τα 75 εκατ. θα διατεθούν ως ενισχύσεις στις επιχειρήσεις με τη μορφή  της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης και τα υπόλοιπα 75 εκατ. ευρώ ως φορολογικές απαλλαγές. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ενεργή για τρεις μήνες.

Στο πλαίσιο των ενισχύσεων του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα 360 ° » μπορούν να υπαχθούν τα επενδυτικά σχέδια όλων των κατηγοριών, δηλαδή όλων των τομέων της οικονομίας, με εξαίρεση αυτά που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας, της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών  μορφών τουρισμού.

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν μία από τις προϋποθέσεις:

– Δημιουργία νέας μονάδας.

– Επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας.

–  Διαφοροποίηση της παραγωγής της μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ποτέ από αυτήν, με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά ποσοστό 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος πριν από την αίτηση υπαγωγής του σχεδίου.

– Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Όπως και στα άλλα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου, δικαιούχοι της «Επιχειρηματικότητας 360 ° » είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

– Εμπορική εταιρεία.

– Συνεταιρισμός.

– Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

– Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

– Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.

– Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, με την προϋπόθεση ότι:

α) δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,

β) δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,

γ) δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που ορίζει ο νόμος 4887/22 (άρθρα 22 και 25).

Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης, το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις, στις 500 χιλ. ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις, στις 250.000 ευρώ για τις μικρές επιχειρήσεις, στις 100 χιλ. ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις και στις 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε ορεινές περιοχές, σε περιοχές σε απόσταση έως 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα, σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων, σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, καθώς και σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

Επιλέξιμες δαπάνες

Όπως προαναφέρθηκε, τα επενδυτικά σχέδια του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα 360 ° » ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα προαναφερθέντα κίνητρα πλην της επιχορήγησης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου κατανέμονται σε αυτές που εντάσσονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και στις δαπάνες εκτός «Χάρτη».

Οι επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων είναι οι εξής:

α) Κτιριακές εγκαταστάσεις: Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης και εκσυγχρονισμού κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, καθώς και οι κτιριακές κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.

β) Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου: Χωματουργικές εργασίες, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, περίφραξη οικοπέδου, οικοδομικά βιολογικού καθαρισμού, φυτεύσεις, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις περιβάλλοντος χώρου, υδραυλικές εγκαταστάσεις περιβάλλοντος χώρου, υδροδότηση.

Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα και το 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

γ) Μηχανολογικός εξοπλισμός, τεχνικές – ειδικές εγκαταστάσεις:

Αγορά και εγκατάσταση σύγχρονων μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και γενικά των διευθετήσεων που γίνονται για τη μόνιμη εγκατάστασή τους και τη σύνδεσή τους στο παραγωγικό κύκλωμα.

Δαπάνες κατασκευής, αγοράς, προμήθειας ή εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (π.χ. εγκαταστάσεις θέρμανσης, μονάδων κλιματισμού ή αποθηκευτικές δεξαμενές).

δ) Λοιπός εξοπλισμός:

Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης λοιπού εξοπλισμού ή/και αγορά επίπλων και σκευών γραφείου μόνον εφόσον εάν είναι βασικό τμήμα του παραγωγικού εξοπλισμού της επένδυσης.

ε) Μεταφορικά μέσα: Κάθε είδους οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές και μετακινήσεις του προσωπικού και πελατών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά κινούνται εντός του χώρου της μονάδας. Δεν είναι επιλέξιμα μεταφορικά μέσα έως έξι θέσεων.

στ) Αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της τουλάχιστον δύο έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής:

– Αγορά του ακινήτου (κτίριο) της μονάδας.

– Αγορά του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού της μονάδας.

ζ) ‘Αυλα στοιχεία ενεργητικού:

Δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας, πιστοποίηση προϊόντων και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, αγορά, ανάπτυξη λογισμικού, συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης.

η) Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας:

Επιλέξιμη είναι η δαπάνη μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Αντίστοιχα οι επιλέξιμες δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων είναι οι εξής:

α) Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ:

Αφορούν μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων ΜμΕ.

β) Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση: Αφορούν την αναβάθμιση των προσόντων ή την επανεκπαίδευση των εργαζομένων, καθώς και την εκπαίδευση/κατάρτιση προσωπικού της επιχείρησης σε θέματα σημαντικά για τη λειτουργία και οργάνωση της επιχείρησης.

γ) Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις:

Δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή σε εμπορική έκθεση.

δ) Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων:

Επιλέξιμες είναι όσες απαιτούνται για τις εργασίες αποκατάστασης, μειωμένες κατά την αύξηση της αξίας του οικοπέδου. Περιλαμβάνονται δαπάνες για εξυγίανση εδαφών, υπόγειων νερών και διαχείρισης αποβλήτων.

ε) Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων:

Οι πρόσθετες δαπάνες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιηθεί μία επένδυση σε καλύτερεςή αποδοτικότερες δραστηριότητες ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης σε σύγκριση με μία συμβατική μονάδα που θα κατασκευαζόταν χωρίς να λάβει ενίσχυση.

στ) Ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση.

Οι μισθολογικές δαπάνες για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση και με αναπηρία.

ζ) Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης:

Οι πρόσθετες δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης.

η) Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ:

Οι πρόσθετες δαπάνες σε εξοπλισμό που χρειάζεται η εγκατάσταση για να λειτουργήσει ως εγκατάσταση συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης, σε σύγκριση με συμβατικές εγκαταστάσεις.

θ) Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

ι) Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο