ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΚΕ, ΟΕ ΚΑΙ ΕΕ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΚΕ, ΟΕ ΚΑΙ ΕΕ

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β ́6442/31-12-2021 η υπ. αριθμ. 143195/30-12-2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία αντικαθίσταται η αντίστοιχη υπ.
αριθμ. 73557/1-7-2021 απόφαση, με την οποία προβλέπονταν η δυνατότητα για τροποποίηση των καταστατικών των εταιρειών με την νομική μορφή των ΙΚΕ, των ομόρρυθμων και των ετερόρρυθμων εταιρειών, με πρότυπες πράξεις τροποποίησης.

Η σχετική απόφαση, όπως προβλέπεται και στην σχετική αιτιολογική της έκθεση σκοπό έχει την κάλυψη της ανάγκης απλούστευσης των διαδικασιών για την τροποποίηση καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε., με την κατάρτιση πρότυπων πράξεων η δε έκδοση της κατέστησε αναγκαία την τροποποίηση της υπ. αρ. 73557/1-7-2021 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.» (ΦΕΚ Β’ 3047), λόγω και της πρόσφατης τροποποίησης των άρθρων 46 και 103 του Ν.4072/2012, σχετικά με τη διάρκεια της Ι.Κ.Ε. ώστε να υπάρξει μια ενιαία κωδικοποιημένη απόφαση, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων, αλλά και για λόγους καλής νομοθέτησης.

Συγκεκριμένα στο άρθρο πρώτο της ως άνω υπουργικής απόφασης καθορίζονται οι προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούνται, ώστε να είναι δυνατή η χρήση των πρότυπων πράξεων τροποποίησης του καταστατικό των εταιρειών ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ και ειδικότερα προβλέπεται ότι :

1. Η χρήση πρότυπης πράξης για τροποποίηση του καταστατικού από Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε) και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.), επιτρέπεται αποκλειστικά για τις εταιρείες που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. έχουν συσταθεί με τα «Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές ΑΕ, ΕΠΕ, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε & Ε.Ε.» της υπ. αριθμ. 11026/30-1-2020 (ΦΕΚ Β’ 491) υπουργικής απόφασης και το «Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ» της υπ. αριθμ.109491/16-10-2020 (ΦΕΚ Β’ 4619) υπουργικής απόφασης,

β. βρίσκονται σε κατάσταση «ενεργής» εταιρείας και

γ. δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα σε ότι αφορά την καταβολή των τελών τήρησης μερίδας που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 113 του Ν.4635/2019 .

2. Εφόσον πρόκειται για Ι.Κ.Ε., απαιτείται επίσης:
α) να έχει πραγματοποιηθεί η πιστοποίηση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά το οριζόμενα της παρ. 4 του άρθρου 77 του Ν.4072/2012 και

β) το ποσοστό μεριδίων των εταίρων να μην έχει μεταβληθεί σε σχέση με αυτό που εμφανίζεται στο πρότυπο καταστατικό με το οποίο συστάθηκε η εταιρεία.

3. Απόφαση για τροποποίηση καταστατικού δύναται να ληφθεί μόνο εφόσον έχει διασφαλιστεί η απαιτούμενη πλειοψηφία που ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 72 και στο άρθρο 253 του Ν.4072/2012 και συγκεκριμένα:
α. για την τροποποίηση καταστατικού Ι.Κ.Ε. απαιτείται υποχρεωτικά η αυξημένη πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και
β. για την τροποποίηση καταστατικού προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε, Ε.Ε.) απαιτείται υποχρεωτικά ομοφωνία.

Στην απόφαση παρατίθενται επίσης υποδείγματα και σχέδια πρότυπων πράξεων για την τροποποίηση του καταστατικού των ως άνω εταιρικών τύπων και δίνονται χρήσιμες οδηγίες για την αποφυγή σφαλμάτων κατά την συμπλήρωση και καταχώριση των σχετικών πράξεων, ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις ακυρότητας των σχετικών τροποποιήσεων .

Επίσης, στο άρθρο πέμπτο της σχετικής Υπουργικής απόφασης καθορίζεται η Διαδικασία, οι κανόνες ελέγχου και τα αποτελέσματα της υποβολής της πρότυπης πράξης τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε & Ε.Ε. στο Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι :
1. Η τροποποίηση καταστατικού με τη χρήση πρότυπης πράξης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με την συμπλήρωση υποχρεωτικών πεδίων, χωρίς να απαιτείται η υποβολή
εγγράφων, δηλώσεων ή πράξεων στο Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ.. Η διαδικασία της καταχώρισης και δημοσίευσης της πρότυπης πράξης στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι η εξής:

α) Ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, εφόσον ταυτοποιηθεί μέσω των κωδικών taxis, εισέρχεται στο σύστημα και συμπληρώνει ηλεκτρονικά τα στοιχεία, τα οποία αποτελούν το περιεχόμενο του πρακτικού της Συνέλευσης των εταίρων, σχετικά με τη λήψη απόφασης τροποποίησης του καταστατικού. Στη συνέχεια, τροποποιεί το πρότυπο καταστατικό, σύμφωνα με την απόφαση των εταίρων, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα πεδία.

β) Σε περίπτωση που η τροποποίηση αφορά στην εταιρική επωνυμία, είτε επιλέγεται την στιγμή της υποβολής της αίτησης τροποποίησης καταστατικού, είτε γίνεται χρήση του μοναδικού αριθμού δέσμευσης επωνυμίας, εφόσον έχει προηγηθεί χρήση της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν.4635/2019.

γ) Κατόπιν της συμπλήρωσης των απαραίτητων πεδίων της αίτησης από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, οι εταίροι εισέρχονται διαδοχικά στο Πληροφοριακό
Σύστημα του Γ.Ε.Μ.Η. και κάνουν αποδοχή της αίτησης. Η είσοδος στο σύστημα γίνεται με τη χρήση των κωδικών taxis και η αποδοχή της αίτησης λογίζεται ως ηλεκτρονική υπογραφή.

δ) Μετά την ολοκλήρωση της αποδοχής, ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος πραγματοποιεί ηλεκτρονική πληρωμή του τέλους καταχώρισης που προβλέπεται στο άρθρο 113 του Ν.4635/2019 και κάνει οριστική υποβολή της αίτησης για καταχώριση και δημοσίευση της τροποποίησης καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Ταυτόχρονα με την καταχώριση των ανωτέρω, το Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιεί αυτόματα τους κάτωθι ελέγχους που αφορούν :
α) την τήρηση των κανόνων δέσμευσης επωνυμίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 104 του Ν.4635/2019 .
β) τον αριθμό των εταίρων (για Ο.Ε και Ε.Ε.), ή το ποσοστό των εταιρικών μεριδίων που εκπροσωπούν οι εταίροι (για Ι.Κ.Ε.) που κάνουν αποδοχή της αίτησης, προκειμένου να
ελεγχθεί, αν η απόφαση τροποποίησης καταστατικού έχει ληφθεί με την απαιτούμενη πλειοψηφία, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου πρώτου.
γ) την κατάστασης της εταιρείας (η εταιρεία βρίσκεται πάντα σε κατάσταση ενεργής εταιρείας),
δ) τη διαπίστωση ότι, έχει πραγματοποιηθεί η πιστοποίηση του κεφαλαίου της εταιρείας (αρχικό ή μεταγενέστερο), αν πρόκειται για Ι.Κ.Ε. και
ε) τυχόν άλλους ελέγχους που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.4072/2012 και του Ν.4635/2019 .
3. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των παρ. 1 και 2 το Πληροφοριακό Σύστημα Γ.Ε.ΜΗ.:
α) αποδίδει Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.),
β) καταχωρίζει τα δεδομένα της αίτησης στην βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. και δημιουργεί αυτοματοποιημένα ανακοίνωση καταχώρισης τροποποίησης καταστατικού με το νέο κειμένου του καταστατικού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, και γ) δημιουργεί αυτοματοποιημένα το κείμενο της απόφασης των εταίρων, το οποίο αποτελεί το σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο για την υποβολή της πράξης τροποποίησης του καταστατικού.

Η ολοκλήρωση της καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. της πρότυπης πράξης τροποποίησης καταστατικού, εμπεριέχει και τον έλεγχο νομιμότητας που προβλέπεται ειδικά για την Ι.Κ.Ε. στο άρθρο 103 του Ν.4635/2019 και συνεπώς τα έννομα αποτελέσματα της τροποποίησης επέρχονται άμεσα τόσο για τις Ι.Κ.Ε., όσο και για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.).

Η ως άνω υπουργική απόφαση αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την απλούστευση των διαδικασιών για την ίδρυση και τροποποίηση των εταιρειών όλων των νομικών μορφών, η δε μέχρι σήμερα πρακτική έχει αποδείξει ότι, οι ενδιαφερόμενοι για την σύσταση εταιρειών (ειδικά με τη νομική μορφή της ΙΚΕ και των προσωπικών εταιρειών), επιλέγουν λόγω της απλοποιημένης και λιγότερο δαπανηρής, αλλά και λιγότερο χρονοβόρου διαδικασίας την σύσταση των εταιρειών και την τροποποίηση των καταστατικών των εταιρειών, με την χρήση των προσφερόμενων πρότυπων καταστατικών και των πρότυπων πράξεων τροποποίησης των καταστατικών, γεγονός που συμβάλει και στην αποσυμφόρηση των υπηρεσιών του Γ.Ε.ΜΗ, από την φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων, ειδικά εν μέσω συνθηκών της πανδημίας του κοραναϊού

Μετάβαση στο περιεχόμενο