ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

περψηφίστηκε την Τετάρτη το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη».

Υπέρ της Αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν μόνο οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ενώ το καταψήφισε σύσσωμη η αντιπολίτευση.

Η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης τόνισε πως ο νέος αναπτυξιακός νόμος του κράτους , θα αποτελέσει τη βάση του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, για πολλά χρόνια.

«Αν στην πορεία της εφαρμογής του νόμου διαπιστώσουμε ότι κάποιες διατάξεις φέρνουν πράγματι εμπόδια, θα τις διορθώσουμε, λαμβάνοντας υπόψη κάποιες καλόπιστες παρατηρήσεις που έγιναν», υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης.

Το νομοσχέδιο έχει ως στόχο τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη σύσταση επιτροπών και τη διεξαγωγή ελέγχων για έγκριση και πιστοποίηση των επενδυτικών σχεδίων. Πιο συγκεκριμένα, εισάγονται αποτελεσματικές και αποδοτικές διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και προβλέπεται αξιολόγηση εντός 45 ημερών από τη λήξη του καθεστώτος, ή εντός 30 ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης.

O νέος αναπτυξιακός νόμος 4887/2022 μεταξύ άλλων περιέχει διατάξεις που αφορούν:

Άρθρο 145: Θεώρηση αδειών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων

1. Για τις επαγγελματικές άδειες που έχουν εκδοθεί, αντικατασταθεί ή θεωρηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με το π.δ. 112/2012 (A’ 197) για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, το π.δ. 113/2012 (Α’ 198) για τον χειρισμό μηχανημάτων έργου, το π.δ. 114/2012 (Α’ 199) για τις εγκαταστάσεις καύσης, το π.δ. 115/2012 (Α’ 200) για τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις, το π.δ. 1/2013 (Α’ 3) για τις ψυκτικές εγκαταστάσεις, καθώς και τις άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 511/1977 (Α’ 162) και εμπίπτουν στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του π.δ. 114/2012, η προθεσμία θεώρησής τους, μετά την παρέλευση οκτώ ( ετών, παρατείνεται κατά δύο (2) έτη.

2. Στις άδειες που έχουν εκδοθεί ή αντικατασταθεί βάσει του π.δ. 108/2013 (Α’ 141) για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, η προθεσμία απόδειξης της άσκησης του ελαχίστου ορίου επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την παρέλευση οκτώ (ετών, παρατείνεται κατά δύο (2) έτη.

Άρθρο 142: Ιδία συμμετοχή φορέων επενδυτικών σχεδίων με μορφή ατομικών επιχειρήσεων

Στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4399/2016 (Α’ 117), προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι φορείς, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, οφείλουν, πλέον των οριζόμενων στο άρθρο 6, να τηρούν από το χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Γ’ κατηγορίας) ή απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Β’ κατηγορίας) για επενδυτικά σχέδια των οποίων το επιλέξιμο κόστος δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, καθώς και διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών, που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου και τους όρους της απόφασης υπαγωγής.

Ειδικά οι ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας, σε ιδιαίτερο χώρο του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων καταχωρούν το καταβληθέν κεφάλαιο που αποτελεί την ίδια συμμετοχή της επιχείρησης στο χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου, κατά τη σύσταση και τις αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίου που πραγματοποιούνται έως το πέρας των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. Στις αποφάσεις προκήρυξης μπορεί να ορίζονται πρόσθετα λογιστικά βιβλία και άλλες υποχρεώσεις, που οφείλουν να τηρούν οι φορείς επενδυτικών σχεδίων με απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Β’ κατηγορίας), καθώς και περιπτώσεις, στις οποίες οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Γ’ κατηγορίας), πριν από την υποβολή αίτησης υπαγωγής.»

Άρθρο 131: Επέκταση χρηματοδοτικής μίσθωσης στους ιδιώτες -Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 1 του ν. 1665/1986

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 1665/1986 (Α’ 194) τροποποιούνται ως προς

α) τη διαγραφή στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 των λέξεων «που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση του αντισυμβαλλόμενου»,

β) τη διαγραφή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 και οι παρ. 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής: «1. Με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ο κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 εκμισθωτής υποχρεούται να παραχωρεί έναντι μισθώματος τη χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, παρέχοντας στον αντισυμβαλλόμενό του συγχρόνως το δικαίωμα είτε να αγοράσει το πράγμα είτε να ανανεώσει τη μίσθωση για ορισμένο χρόνο. Οι συμβαλλόμενοι έχουν την ευχέρεια να ορίσουν ότι το δικαίωμα αγοράς μπορεί να ασκηθεί και πριν από τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης. 2. Αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να είναι κινητό ή ακίνητο που αγόρασε προηγουμένως ο εκμισθωτής από τον μισθωτή.»

Διαβάστε εδώ το νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ:

https://uhc.gr/wp-content/uploads/2022/02/NOMO%CE%A3-%CE%A5%CE%A0-%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%98%CE%9C.-4887.pdf

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο