Παράταση έως 30.9.2022 της δυντότητας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
Παράταση έως 30.9.2022 της δυντότητας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, μεταξύ άλλων διατάξεων,  παρατείνεται μέχρι την 30η.9.2022 (λήγει την 31η.3.2022), η προθεσμία μέχρι την οποία επιτρέπεται η παραχώρηση ατελώς από τους δήμους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, πέραν του αναλογούντος και προβλεπόμενού στην άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 65 του ν.4688/2020.

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 6: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ατελούς παραχώρησης πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, πέραν του αναλογούντος και προβλεπόμενου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου.
Άρθρο 6: Εξαιτίας των μέτρων πρόληψης και αποτροπής της διάδοσης του κορωνοίού, είχε ανασταλεί, μεταξύ άλλων, για σημαντικό χρονικό διάστημα η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία εξυπηρετούν τους πολίτες με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός ή εκτός του καταστήματος. Κατόπιν της επαναλειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους, επιβλήθηκαν κανόνες τήρησης αποστάσεων προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοίού COVID-19, με αποτέλεσμα να περιορίζεται δραστικά η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων στον παραχωρηθέντα κοινόχρηστο χώρο. Λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών των ανωτέρω μέτρων, προτείνεται νομοθετική ρύθμιση, ώστε η λειτουργία των καταστημάτων να καταστεί βιώσιμη, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η υγεία του προσωπικού και των αποδεκτών των υπηρεσιών των εν λόγω καταστημάτων.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 6

Παράταση δυνατότητας ατελούς παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος – Τροποποίηση παρ.
1 άρθρου 65 ν. 4688/2020

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), παρατείνεται έως την 30η.9.2022 η προθεσμία περί της ατελούς παραχώρησης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Έως την 30η.9.2022, με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου Δήμου που είναι αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α’ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού.

Ο παραχωρούμένος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Προκειμένου περί πλατειών, στις οποίες προβάλλονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η πρόσθετη παραχώρηση χώρου γίνεται κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 13 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α’ 171). Προκειμένου περί οδών, η παραχώρηση χρήσης τους λαμβάνει χώρα, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και αφορά το τμήμα προ των καταστημάτων ή στην προβολή αυτών. Για τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ισχύει αναλόγως το άρθρο 13 του βασιλικού διατάγματος του τετάρτου εδαφίου. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό.».

 

.taxheaven

Μετάβαση στο περιεχόμενο