Ποινολόγιο εφορίας: Πως διαμορφώνονται τα πρόστιμα με τη νέα κωδικοποίηση

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
Ποινολόγιο εφορίας: Πως διαμορφώνονται τα πρόστιμα με τη νέα κωδικοποίηση

Μέσω του νέου Κώδικα, αντιμετωπίζονται προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από τις αλλεπάλληλες και αποσπασματικές νομοθετικές τροποποιήσεις του παρελθόντος και ξεκαθαρίζει το τοπίο. Δείτε τα βασικότερα πρόστιμα που επιβάλλονται σήμερα από τις φορολογικές αρχές

Τη νομοθετική κωδικοποίηση όλων των προστίμων για τις φορολογικές παραβάσεις προβλέπει μεταξύ άλλων ο νέος Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μέσω του νέου Κώδικα, αντιμετωπίζονται προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από τις αλλεπάλληλες και αποσπασματικές νομοθετικές τροποποιήσεις του παρελθόντος ενώ ενοποιούνται οι υφιστάμενες διατάξεις που ισχύουν ή απαλείφονται διατάξεις, οι οποίες έχουν καταστεί ανενεργές λόγω εφαρμογής νεότερων διατάξεων, καθώς και διατάξεις που έχουν εξαντλήσει το ρυθμιστικό τους περιεχόμενο.

Με την επικαιροποίηση των διατάξεων του Κώδικα ξεκαθαρίζει το τοπίο στα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις που αφορούν την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης, παραβάσεις σχετικές με τον ΦΠΑ, τους παρακρατούμενους φόρους, την παρεμπόδιση ελέγχου, την υπόθαλψη και τη συνέργεια σε οικονομικά εγκλήματα.

Με την επικαιροποίηση των νομοθετικών διατάξεων του Κώδικα αποσαφηνίζεται πλήρως το ποινολόγιο που εφαρμόζεται για κάθε φορολογική παράβαση και ξεκαθαρίζει το τοπίο για το πότε παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή φόρων και προστίμων.

Πρόστιμα

Τα βασικότερα πρόστιμα που επιβάλλονται σήμερα από τις φορολογικές αρχές αφορούν:

1. Εκπρόθεσμες χρεωστικές δηλώσεις: Επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ, όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων, 250 ευρώ, όταν ο φορολογούμενος υποχρεούνται ντα τηρεί απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

Δεν επιβάλλεται το πρόστιμο σε περίπτωση:

– Υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.
– Υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή, σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως 100 ευρώ.

2. Ανακριβείς χρεωστικές δηλώσεις: Σε περίπτωση έκδοσης πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (πχ κατόπιν ελέγχου) λόγω ανακρίβειας δήλωσης οφείλεται πρόστιμο ως εξής:

– 10% επί της διαφοράς του κύριου φόρου, εάν η διαφορά ανέρχεται από 5% έως 20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη δήλωση

– 25% επί της διαφοράς του κύριου φόρου, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% έως 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη δήλωση

– 50% επί της διαφοράς του κύριου φόρου, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη δήλωση. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης (εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενων και λοιπών φόρων).

Ειδικά για τον ΦΠΑ και τους παρακρατούμενους φόρους το πρόστιμο ανέρχεται σε 50% επί της διαφοράς του κύριου φόρου. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης (εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενων και λοιπών φόρων).

3. Εκπρόθεσμη χρεωστική δήλωση μετά από εντολή ελέγχου: Σε περίπτωση που υποβληθεί εκπρόθεσμη (αρχική ή τροποποιητική) χρεωστική δήλωση, μετά την κοινοποίηση εντολής
ελέγχου ή πρόσκλησης παροχής πληροφοριών (και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου) οφείλεται ομοίως το ανωτέρω πρόστιμο. Ωστόσο, το πρόστιμο μειώνεται στο 60%, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εντός 30 ημερών. Η μείωση δεν ισχύει για τον παρακρατούμενο φόρο μισθωτών υπηρεσιών.

4. Τόκος: Σε όλες τις περιπτώσεις που λόγω της εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης οφείλεται φόρος, επιβάλλεται και τόκος 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης επί του κύριου
φόρου, χωρίς ανώτατο όριο.

5.Πλαστά η εικονικά τιμολόγια: Όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, τιμωρείται με ποινή τουλάχιστον ενός έτους ή της κάθειρξης έως έξι έτη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

imerisia

Μετάβαση στο περιεχόμενο