Πότε και πώς θα γίνει η εκκαθάριση των εισφορών για τις αποδείξεις δαπάνης

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
Πότε και πώς θα γίνει η εκκαθάριση των εισφορών για τις αποδείξεις δαπάνης

Το πράσινο φως άναψε χθες για την εκκαθάριση των εισφορών όσων αμείβονται με απόδειξη δαπάνης.

Πληροφορίες  από στελέχη του e-ΕΦΚΑ αναφέρουν πως η σχετική διαδικασία θα τρέξει κατά τον επόμενο μήνα, ενώ η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων θα γίνει αμέσως μετά, προκειμένου να ξεκινήσουν οι πληρωμές των εισφορών το αργότερο τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Όπως αναφέρει η σχετική εγκύκλιος, στο πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων εμπίπτουν τα φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) για τα οποία, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, εκδίδεται Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.) ως παραστατικό αμοιβής τους για πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών που ασκείται ως ευκαιριακή και παρεπόμενη δραστηριότητα, εφόσον οι συναλλαγές αυτές στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως και δεν έχουν υποχρέωση έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ. για τη δραστηριότητά τους αυτή, ανεξάρτητα, εάν, για τα πρόσωπα αυτά προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ λόγω άσκησης άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας ή ιδιότητας, μη συναφούς προς τις αμειβόμενες με Π.Π.Υ. υπηρεσίες.

Συνεπώς, ορίζεται ως τεκμήριο υπαγωγής η περιστασιακή και παρεπόμενη δραστηριότητα, των φυσικών προσώπων, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον οι συναλλαγές αυτές στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως. 

Δεν εμπίπτουν σχέσεις με χαρακτηριστικά, αμιγώς, συμβάσεων εργασίας ή έργου ή με χαρακτηριστικά προσομοιάζοντα.

Οι σχέσεις αυτές υπάγονται ευθέως στις ρυθμίσεις που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων εργασίας (εξαρτημένη σχέση) προκύπτουν εξ αντιδιαστολής και από τα οριζόμενα στις διατάξεις που αφορούν την απασχόληση στις ψηφιακές πλατφόρμες, η οποία συνδέεται με τους παρόχους υπηρεσιών με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ή συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, ως κριτήριο χαρακτηρισμού των σχέσεων ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Δηλαδή, η αμοιβή με Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών δεν αναιρεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση για την αιτία έκδοσης του Παραστατικού Παρεχόμενων Υπηρεσιών με βάση τις γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις περί υπαγωγής στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον e-ΕΦΚΑ φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών και δεν απαλλάσσει τον εκδότη του Π.Π.Υ. και το αμειβόμενο με Π.Π.Υ. πρόσωπο από τις υποχρεώσεις των ελευθέρων επαγγελματιών βάσει νόμου Κατρούγκαλου του 2016 (σ.σ. εισφορές 26,9% επί του εισοδήματος τους). Στο πεδίο εφαρμογής δεν εντάσσονται, τα πρόσωπα που:

– σύμφωνα με καταστατικές ή ειδικές διατάξεις υπάγονται στην ασφάλιση του π. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ως μισθωτοί, απασχολούμενοι με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου με πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.

– υπάγονται στην ασφάλιση του π. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ως απασχολούμενοι στο χώρο του θεάματος – ακροάματος, όπως ισχύουν, για τους παρέχοντες εξαρτημένη εργασία και του ν.1296/1982, όπως ισχύουν, για τους αυτοτελώς απασχολούμενους.

– αμείβονται και ασφαλίζονται με παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης εργοσήμου (το κατ’ οίκον απασχολούμενο προσωπικό, απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων, στη διανομή διαφημιστικών εντύπων, προσωπικό απασχολούμενο σε Π.Α.Ε. – Κ.Α.Ε., διαιτητές αγώνων επαγγελματικής κατηγορίας, εργάτες γης, κ.λπ.).- απασχολούνται σε οικοδομοτεχνικές εργασίες.

– παρέχουν υπηρεσίες προς ψηφιακές πλατφόρμες με συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου.

Ποιοι εξαιρούνται

Από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών εξαιρούνται από 01.09.2021 τα πρόσωπα, για τα οποία εκδίδεται Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.) για τα ακόλουθα:

– Έσοδα από πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα επί έργων.

– Έσοδα από παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

– Αμοιβές από συμπτωματική πώληση προσωπικών περιουσιακών στοιχείων, που δεν συνιστούν εμπορική δραστηριότητα.

– Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών αμειβομένων με παραστατικά παροχής υπηρεσιών

Κλάδοι ασφάλισης

Από τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.) καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη του Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών, όπως ισχύει, και για υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα) σύμφωνα με τα οριζόμενα για τους ελεύθερους επαγγελματίες βάσει νόμου Κατρούγκαλου του 2016 (σ.σ. εισφορές 26,9% επί του εισοδήματος τους)

Για τον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης επισημαίνεται ότι:

Καταβάλλεται εισφορά υγειονομικής περίθαλψης, αυτοτελώς, για κάθε αιτία (αμοιβή με Π.Π.Υ. – μισθωτή απασχόληση – μη μισθωτή δραστηριότητα) για τους κάτωθι λόγους:

– δεν προβλέπεται επιλογή ή εξαίρεση από τις διατάξεις νόμου Χατζηδάκη (2021) σύμφωνα με τις οποίες ο αμειβόμενος πληρώνει μόνος τους εισφορές 20,28% (13,33% για κύρια ασφάλιση και 6,95% για υγεία). Αντίθετα γίνεται ρητή αναφορά για τις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη σε μη εντασσόμενο στον e-ΕΦΚΑ ασφαλιστικό φορέα (Ε.Ο.Δ.Ε.Α.Π., Τ.Υ.Π.Ε.Τ., κ.λπ.).

– δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου (2016) σε σχέση με την παράλληλη απασχόληση.

Συνεπώς, μόνο σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη σε μη εντασσόμενο στον e-ΕΦΚΑ φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου (2016).

Ασφαλιστικές εισφορές

Τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών, ανά κλάδο, έχουν ως εξής:

– για κύρια σύνταξη: 13,33%
Η παρακρατούμενη εισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας ανά Π.Π.Υ.

– για υγειονομική περίθαλψη: 6,95%, το οποίο αναλύεται ως εξής:
παροχές σε είδος: 6,45%
παροχές σε χρήμα: 0,50%

Η παρακρατούμενη εισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Οι παραπάνω εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων τυχόν επιβαρύνσεων.

Οι εισφορές των προσώπων που αμείβονται με τίτλο κτήσης βαρύνουν τους ίδιους στο σύνολό τους, ενώ, παρακρατούνται και αποδίδονται στον e-ΕΦΚΑ από τον εκάστοτε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών (εκδότη του Π.Π.Υ.)

Παράδειγμα

Πρόσωπο που αμείβεται με Π.Π.Υ. (τίτλο κτήσης) διενεργεί έρευνα για Εταιρεία Στατιστικών Μελετών με ακαθάριστη αμοιβή 10,00€ ανά ερωτηματολόγιο.

Στη διάρκεια ενός μήνα συμπλήρωσε 130 ερωτηματολόγια και το συνολικό ύψος της μηνιαίας αμοιβής ανέρχεται σε 1.300,00€ (130 ερωτ. x 10,00€ = 1.300,00€).

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, δηλαδή επί της καθαρής μηνιαίας αμοιβής, η οποία προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου (20%) και του χαρτοσήμου (3,60%).

Η καθαρή αξία είναι 1.300,00€ – (1.300,00€ x 23,60%) ήτοι 1.300,00€ – 306,80€ = 993,20€.

Οι ασφαλιστικές εισφορές διαμορφώνονται:

α) Εισφορές για κύρια σύνταξη: 993,20€ x 13,33% = 132,39€, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των 155,00€, που αντιστοιχεί στις εισφορές της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας για κλάδο κύριας σύνταξης.

β) Εισφορές για υγειονομική περίθαλψη: 993,20€ x 6,95% = 69,03€, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 55,00€, που αντιστοιχεί στις εισφορές της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας για κλάδο υγειονομικής περίθαλψης, συνεπώς πρέπει να περιοριστούν στο ποσό εισφορών της 1ης ασφαλιστικής του κλάδου.

Άρα, για το εν λόγω πρόσωπο οι εισφορές που πρέπει να παρακρατηθούν είναι 132,39€ για κύρια σύνταξη και 55,00€ για υγειονομική περίθαλψη. Σύνολο: 187,39€.

Χρόνος ασφάλισης

Ο χρόνος ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης μη μισθωτών (π. Ο.Α.Ε.Ε.) και αξιοποιείται βάσει των διατάξεων του π. Ο.Α.Α.Ε.

Ο χρόνος ασφάλισης αντιμετωπίζεται ως χρόνος μη μισθωτού και για τις ανάγκες εφαρμογής της παράλληλης ασφάλισης του νόμου Κατρούγκαλου του 2016.

Για τον προσδιορισμό του χρόνου λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

– Ο χρόνος ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) πλήρη μήνα, ανά παραστατικό.

– Ως πλήρης μήνας λογίζονται 25 ημέρες ασφάλισης, ανά μισθολογική περίοδο, όπως αυτές προκύπτουν μέσω του υπολογισμού, ανεξάρτητα της διάρκειας της ημερήσιας απασχόλησης.

– Μικρότερα του μήνα διαστήματα ασφάλισης (ημέρες ασφάλισης) εκλαμβάνονται ως υποδιαιρέσεις του πλήρους μήνα.

– Ο χρόνος ασφάλισης καθορίζεται, για κάθε παραστατικό που εκδίδεται. Δηλαδή, σε περίπτωση που για την ίδια μισθολογική περίοδο (ημερολογιακός μήνας – μήνας αναφοράς Α.Π.Δ.) εκδίδονται για τον ίδιο ασφαλισμένο περισσότερα του ενός Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών, από διαφορετικό υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, τα ανωτέρω εφαρμόζονται, αυτοτελώς, για κάθε εκδιδόμενο παραστατικό.

– Σε περίπτωση που για την ίδια μισθολογική περίοδο εκδίδονται από τον ίδιο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών περισσότερα του ενός παραστατικά, εισφορές υπολογίζονται, ανά παραστατικό και συνολικά, μέχρι του ύψους της μηνιαίας εισφοράς κύριας σύνταξης της 6ης ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 39, του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35, του ν.4670/2020 (500,00€) και επιπλέον μέχρι της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη (σε χρήμα και σε είδος) της ίδιας ασφαλιστικής κατηγορίας (6ης) του άρθρου 41, του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37, του ν.4670/2020 (66,00€), συνολικά 566,00€.

Έναρξη της ασφάλισης

Ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης των εν λόγω προσώπων λαμβάνεται η πρώτη ημέρα του μήνα που εκδίδεται το Π.Π.Υ.

Υπολογισμός του χρόνου ασφάλισης

Ο χρόνος ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ των ανωτέρω προσώπων προκύπτει από το πηλίκο της συνολικά καταβαλλόμενης εισφοράς για κύρια ασφάλιση, διά της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Ο χρόνος ασφάλισης, που προκύπτει, δεν μπορεί να ξεπερνά τον 1 πλήρη μήνα (25 ημέρες ασφάλισης).

Εάν από τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα (π.χ. 16,01 ή 16,99 στρογγυλοποιούνται σε 17 ημέρες ασφάλισης).

Λήξη της ασφάλισης

Ως ημερομηνία λήξης της ασφάλισης λαμβάνεται η ημερομηνία που αντιστοιχεί στην τελευταία ημέρα ασφάλισης, όπως προκύπτει βάσει του υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης.

Παράδειγμα 1ο

Την 13.10.2022 εκδίδεται Π.Π.Υ. με καθαρή αξία παραστατικού, μετά την αφαίρεση του αναλογούντα φόρου και του χαρτοσήμου 1.843,00€.

Η εισφορά για κύρια σύνταξη είναι 1.843,00€ x 13,33% = 245,68€, ποσό που υπερβαίνει την 1η ασφαλιστική κατηγορία για κύρια σύνταξη, συνεπώς θα παρακρατηθούν 155,00€.

Αντίστοιχα, η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη είναι 1.843,00€ Χ 6,95% = 128,09€, ποσό που υπερβαίνει την 1η ασφαλιστική κατηγορία για υγειονομική περίθαλψη, συνεπώς θα παρακρατηθούν 55,00€.

Ο χρόνος ασφάλισης είναι 155,00€/155 = 1 μήνας (25 μέρες). Ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης είναι η 01.10.2022 και ημερομηνία λήξης η 31.10.2022.

Παράδειγμα 2ο

Την 13.10.2022 εκδίδεται Π.Π.Υ. με καθαρή αξία παραστατικού, μετά την αφαίρεση του αναλογούντα φόρου και του χαρτοσήμου 743,00€.

Η εισφορά για κύρια σύνταξη είναι 743,00€ x 13,33% = 99,05€, ποσό που δεν υπερβαίνει την 1η ασφαλιστική κατηγορία για κύρια σύνταξη, οπότε προκύπτει ως το παρακρατηθέν ποσό εισφοράς για το κλάδο.

Αντίστοιχα, η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη είναι 743,00€ Χ 6,95% = 51,64€, ποσό που δεν υπερβαίνει την 1η ασφαλιστική κατηγορία για υγειονομική περίθαλψη.

Ο χρόνος ασφάλισης προκύπτει ως το αποτέλεσμα της σχέσης : 99,05 Χ 25 = 2.476,25/δια 155 = 15,98, οπότε στρογγυλοποιούνται σε 16 ημέρες ασφάλισης.

Ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης είναι η 01.10.2022 και ημερομηνία λήξης η 16.10.2022.

capital

Μετάβαση στο περιεχόμενο