ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

 

Αλεξανδρούπολη, 5η Ιανουαρίου 2023

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Ανάπτυξης του Επιμελητηρίου Έβρου αποφάσισε να διοργανώσει την 19η Διεθνή Έκθεση Αλεξανδρούπολης «alexpo2023», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 16 Μαΐου 2023 στο χώρο του λιμένα Αλεξανδρούπολης.

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο της κατασκευής, της διαμόρφωσης και της αποξήλωσης του λυόμενου εκθεσιακού χώρου της 19ης Διεθνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης.

Η κατασκευή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί την 8η Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μμ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας από την κα Μαρία Βρετοπούλου στο τηλέφωνο 2551038910 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

             

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

            α)Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας διακήρυξης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

            β)Ενώσεις/Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (Α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 

            Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους στο Επιμελητήριο έως την 13η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μμ, στη Διεύθυνση του Επιμελητηρίου Έβρου, Λ. Δημοκρατίας αριθμός 307, τηλ. 25510-35848/38910, κα Γαβριήλ. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.

            Το θέμα της προσφοράς θα φέρει την ένδειξη «Προσφορά για την κατασκευή, διαμόρφωση και αποξήλωση του λυόμενου εκθεσιακού χώρου της 19ης Διεθνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης».

Η προσφορά πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

Ένα ενιαίο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του ενδιαφερομένου.

Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους υποφακέλους:

            α)Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», που περιέχει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού ο ενδιαφερόμενος. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:

  • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος- υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, υπογεγραμμένο από τον ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο. Η αίτηση συνοδεύεται από κατάλογο συνημμένων.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζομένου ότι: Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης των οποίων έλαβε γνώση και ανεπιφύλακτο γνώση. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού.
  • Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
  • Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
  • Πιστοποιητικό ότι ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος διαθέτει βεβαίωση Τεχνικού Ασφαλείας ή έχει συνάψει σύμβαση με εξωτερικό συνεργάτη.

 

            β)Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει με ποινή αποκλεισμού τα τεχνικά χαρακτηριστικά για τον στεγασμένο χώρο, την διαμόρφωση του χώρου έκθεσης, τις κατασκευές περιπτέρου και άλλες κατασκευαστικές παροχές.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΑ

Λυόμενο εκθεσιακό χώρο με τέντα ομοιόμορφου χρώματος

Κάλυψη στεγασμένου ωφέλιμου ενιαίου εκθεσιακού χώρου (καθαρού) 3.000 τετραγωνικών μέτρων και δεύτερου στεγασμένου ωφέλιμου ενιαίου χώρου (καθαρού) 200 τετραγωνικών μέτρων στον προαύλιο χώρο

Κάλυψη ωφέλιμου εξωτερικού εκθεσιακού χώρου με δέκα (10) παγώδες

Στον εξωτερικό χώρο θα τοποθετηθούν ξύλινες κατασκευές που θα στεγάσουν διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις της διοργάνωσης ή περίπτερα μικροπωλητών

Καινούριες μοκέτες

Αψίδα εισόδου και μετώπη με την επωνυμία

Έκδοση Άδειας Καταλληλότητας και Πυρασφάλειας από τον κατασκευαστή

Φωτισμό με σύγχρονα φωτιστικά σώματα και προβολείς που θα διασφαλίζουν άπλετο φωτισμό στα περίπτερα, στους κοινόχρηστους χώρους και στον αύλιο χώρο

Διαμόρφωση περιπτέρου κατ’ απαίτηση του εκθέτη, δομημένο με υλικά άριστης ποιότητας και εξοπλισμένο με: γραφείο με συρταριέρα, τρεις καρέκλες, καλάθι απορριμάτων, φωτισμό 150 W ανά τρία μέτρα, μια μπρίζα 500 W ανά 6 τμ, μετώπη με την επωνυμία των εκθετών

Τοποθέτηση (4) τεσσάρων χημικών τουαλετών

Στεγανοποίηση του χώρου περιμετρικά για προφύλαξη από τα νερά της βροχής

Παρουσία ηλεκτρολόγων και προσωπικού προς εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της έκθεσης

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση στον εκθεσιακό χώρο να πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ 384

 

γ)Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού την υπογεγραμμένη από το αρμόδιο πρόσωπο εκ μέρους κάθε ενδιαφερομένου οικονομική προσφορά, η οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να βασίζεται στα στοιχεία της τεχνικής του προσφοράς.

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες θα υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των εργασιών που αφορούν την κατασκευή, την διαμόρφωση και την αποξήλωση του εκθεσιακού χώρου. Οι τιμές θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Αναπροσαρμογή της τιμής δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του Έργου. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται.

  Σημαντική σημείωση

            Σε κάθε περίπτωση, αν για κάποιο λόγο ματαιωθεί ή ακυρωθεί η ανωτέρω διοργάνωση, ουδεμία αξίωση γεννάται υπέρ του μειοδότη κατασκευαστή κατά της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιμελητηρίου Έβρου.

            Η παρούσα πρόσκληση δεν δεσμεύει την Εταιρία Ανάπτυξης του Επιμελητηρίου Έβρου να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Η Εταιρία Ανάπτυξης του Επιμελητηρίου Έβρου διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, όπως επίσης να απορρίψει υποψηφίους που δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια από τη διαδικασία, να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία ή να την κηρύξει ατελέσφορη κατά την αποκλειστική της ευχέρεια χωρίς να απαιτείται η επίκληση οποιουδήποτε ειδικότερου λόγου.

            Η Εταιρία Ανάπτυξης του Επιμελητηρίου Έβρου διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλόμενου καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση η/και χρηματική ικανοποίηση από την Εταιρία Ανάπτυξης του Επιμελητηρίου Έβρου ή τα στελέχη του για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με τη παρούσα πρόσκληση η/και συμμετοχή τους στη διαδικασία.

            Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας και η συμμετοχή σε τυχόν περαιτέρω στάδια της διαδικασία θα αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων αυτής.

 

Για την Εταιρία Ανάπτυξης Επιμελητηρίου Έβρου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο