Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ένταξη Νεοφυών Καινοτόμων Γυναικείων start up στη Θ.Ε.Α.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ένταξη Νεοφυών Καινοτόμων Γυναικείων start up στη Θ.Ε.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ένταξη Νεοφυών Καινοτόμων Γυναικείων Επιχειρηματικών Ομάδων και Νεοφυών Καινοτόμων Γυναικείων ΜμΕ στη Θ.Ε.Α.

Η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας του Ε.Β.Ε.Α. και το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών – Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε. απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε νεοφυείς καινοτόμες γυναικείες επιχειρηματικές ομάδες και νεοφυείς καινοτόμες γυναικείες ΜμΕ να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους στη δομή της “Θερμοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α.” του “Κέντρου Επιχειρηματικότηταs – Κωνσταντίνος Μίχαλος” και να ενταχθούν στο πρόγραμμα φιλοξενίας της Θερμοκοιτίδας του Ε.Β.Ε.Α.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) αποτελεί Θεσμικό Υποστηρικτή του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε), το οποίο με το καθημερινό του έργο και την μακροπρόθεσμη στρατηγική του επιδιώκει την ενίσχυση και την εξυγίανση των υπαρχόντων γυναικείων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των  γυναικών με την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, την προώθηση ίσων ευκαιριών, την άρση των επαγγελματικών στερεοτύπων και την συμφιλίωση μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Όραμα του Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε. είναι η έμπνευση, η καθοδήγηση και η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, καθώς και η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν γενικότερα, οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, αναπτύσσοντας και υλοποιώντας δράσεις και πρωτοβουλίες σ’ όλη την Ελλάδα.

Το Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εκλεγμένες γυναίκες επιχειρηματίες των Επιμελητηρίων όλης της χώρας.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:

  • Νεοφυείς καινοτόμες επιχειρηματικές ομάδες στις οποίες τα μέλη τους αποτελούνται από γυναίκες σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.
  • Νεοφυείς καινοτόμες ΜμΕ με γυναίκες ιδρύτριες ή και συνιδρύτριες, καθώς και επιχειρήσεις στις οποίες οι γυναίκες κατέχουν την πλειοψηφία των μεριδίων/μετοχών της επιχείρησης και συμμετέχουν με ποσοστό πάνω από το 50% στην εκτελεστική διοίκηση/διαχείριση της επιχείρησης.

Ειδικότερα:

  • Κάθε νεοφυής γυναικεία επιχειρηματική ομάδα και νεοφυής καινοτόμος γυναικεία ΜμΕ αναλαμβάνει τη δέσμευση συμμετοχής στα προγράμματα και τις δράσεις της Θερμοκοιτίδας στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους συμβούλους και τους μέντορες αυτής, ώστε να παρακολουθείται η πρόοδός της, στην περίοδο της ανάπτυξης της επιχειρηματικής της ιδέας ή της ανάπτυξης της επιχείρησης της.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πρόγραμμα Υποστήριξης
Η Θ.Ε.Α. παρέχει στις νεοφυείς γυναικείες επιχειρηματικές ομάδες και στις νεοφυείς καινοτόμες γυναικείες ΜμΕ, που θα ενταχθούν στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, τις παρακάτω υπηρεσίες:
1.     Συμβουλευτικές υπηρεσίες (business planning, marketing planning, νομικά, λογιστικά θέματα κ.ά.).
2.         Εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης/κατάρτισης.
3.         Ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων.
4.         Πρόσβαση  σε χώρους συναντήσεων στο κτήριο της Θερμοκοιτίδας.
 
Πρόγραμμα Φιλοξενίας
Η Θ.Ε.Α. παρέχει στις νεοφυείς γυναικείες επιχειρηματικές ομάδες και στις νεοφυείς καινοτόμες γυναικείες ΜμΕ, οι οποίες θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας της, τις παραπάνω υπηρεσίες, καθώς και:
1.  Φιλοξενία των ομάδων στους χώρους της Θερμοκοιτίδας.
2. Σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας με κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους         γραφείων, χώρους συναντήσεων και κοινόχρηστους χώρους.
3.  Σύγχρονες υποδομές και παροχή εξοπλισμού.
4.  Υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας και γραμματειακής υποστήριξης.
5. Επιπρόσθετα, εξασφαλίζεται η κάλυψη παγίων λειτουργικών δαπανών,   αναλωσίμων και λοιπών εξόδων.
 
ΟΦΕΛΗ
Τα οφέλη που εξασφαλίζουν όλες οι νεοφυείς γυναικείες επιχειρηματικές ομάδες και οι νεοφυείς καινοτόμες γυναικείες ΜμΕ από τη συμμετοχή τους στη Θ.Ε.Α., περιλαμβάνουν:
• Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα διοίκησης, μάρκετινγκ – προώθησης πωλήσεων, νομικών και φοροτεχνικών θεμάτων κ.ά.
• Προώθηση συνεργειών μεταξύ των επιχειρηματικών ομάδων.           
• Υποστήριξη για την πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια που αφορούν στη χρηματοδότηση της νεοφυούς επιχείρησης.
• Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια.
• Δράσεις επιχειρηματικής δικτύωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
• Διαμόρφωση κοινών ενδιαφερόντων και στόχων σε επιχειρησιακό επίπεδο.
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Υποβολή Αιτήσεων
Οι αιτήσεις, οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν έως και  την 28η  Απριλίου, 2023,  θα αξιολογούνται άμεσα και με σειρά προτεραιότητας (first come, first served), από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης της Θ.Ε.Α. Οι προκριθείσες επιχειρηματικές ομάδες θα προσκαλούνται για συνέντευξη (interview), για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση πριν την Φάση Α’.

Φάση Α’:  Προ-επώαση (Pre-incubation)/ Προ-επιτάχυνση (Pre-acceleration)
Οι αξιολογούμενες θετικά γυναικείες επιχειρηματικές ομάδες και νεοφυείς καινοτόμες γυναικείες ΜμΕ καλούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα προ-επώασης (pre-incubation) και προ-επιτάχυνσης (pre-accelation) αντίστοιχα, διάρκειας τριών (3) εβδομάδων, που θα τους παρασχεθεί από τη Θερμοκοιτίδα.
Στο διάστημα αυτό, οι γυναικείες επιχειρηματικές ομάδες και νεοφυείς καινοτόμες γυναικείες ΜμΕ θα συμμετέχουν σε εστιασμένες δράσεις της Θερμοκοιτίδας με στόχο να διαπιστωθεί η εφικτότητα υλοποίησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου και να ενδυναμωθούν οι επιχειρηματικές δεξιότητες των μελών τους. Βασικό ορόσημο της Α’ φάσης είναι η δόμηση της Ανάλυσης Τεχνικής Σκοπιμότητας (Technical Feasibility Analysis) της επιχειρηματικής ιδέας.
 
Φάση Β’:  Πρόγραμμα Επώασης (Incubation)/ Επιτάχυνσης (Acceleration)
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος προ-επώασης/προ-επιτάχυνσης, ακολουθεί το πρόγραμμα επώασης (incubation) ή το πρόγραμμα επιτάχυνσης (acceleration) των γυναικείων επιχειρηματικών ομάδων και των νεοφυών καινοτόμων γυναικείων ΜμΕ, το οποίο περιλαμβάνει Πρόγραμμα Φιλοξενίας ή Πρόγραμμα Υποστήριξης στη Θερμοκοιτίδα, διάρκειας έως και έξι (6) μηνών. Για να ενταχθούν οι γυναικείες επιχειρηματικές ομάδες και οι νεοφυείς καινοτόμες γυναικείες ΜμΕ στα Προγράμματα Φιλοξενίας ή Υποστήριξης της Θ.Ε.Α., θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί θετικά κατά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Προ-επώασης ή Προ-επιτάχυνσης.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Προ-επώασης ή Προ-επιτάχυνσης επιτρέπει στις γυναικείες επιχειρηματικές ομάδες και στις νεοφυείς καινοτόμες γυναικείες ΜμΕ αντίστοιχα, να εστιάσουν στην ενίσχυση της εμπορευσιμότητας της επιχειρηματικής τους ιδέας με τη συνδρομή των υπηρεσιών της Θ.Ε.Α. Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη φάση, τα μέλη της γυναικείας επιχειρηματικής ομάδας ή της νεοφυούς καινοτόμου γυναικείας ΜμΕ με την υποστήριξη και την καθοδήγηση των μεντόρων, των συμβούλων, του προσωπικού της Θ.Ε.Α. και της Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε, καλούνται να διαμορφώσουν τα βασικά εργαλεία της επιχειρηματικής ανάπτυξης, δηλαδή ένα αναλυτικό Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan). Παράλληλα, οι γυναικείες επιχειρηματικές ομάδες και οι νεοφυείς καινοτόμες γυναικείες ΜμΕ, εκτός των υπηρεσιών Φιλοξενίας και Υποστήριξης, λαμβάνουν και εκτεταμένες υπηρεσίες δικτύωσης, αξιοποιώντας τη σχετική εμπειρία και εξειδίκευση του Ε.Β.Ε.Α., καθώς και παράλληλες πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί, όπως η επαφή τους με το «Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων – BANG» του Ε.Β.Ε.Α. και με επενδυτικά Funds, η συμμετοχή σε εκδηλώσεις, demo days, η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και άλλα.
 
Φάση Γ’:  Πρόγραμμα Δικτύωσης (Networking)
H επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Επώασης ή Επιτάχυνσης σηματοδοτεί:
• Την «αποφοίτηση» των νεοφυών γυναικείων επιχειρηματικών ομάδων και των νεοφυών καινοτόμων γυναικείων ΜμΕ από το πρόγραμμα, καθώς και την αποχώρησή τους από τις εγκαταστάσεις της Θ.Ε.Α.
• Τη διαρκή υποστήριξη των νεοφυών γυναικείων επιχειρηματικών ομάδων και των νεοφυών καινοτόμων γυναικείων ΜμΕ μέσω της προνομιακής συμμετοχής τους στις επιμέρους Δράσεις δικτύωσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που υλοποιεί το Ε.Β.Ε.Α.
Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες του Προγράμματος Δικτύωσης δεν έχουν χρονικό περιορισμό.
 
 
Αίτηση
Στην ιστοσελίδα www.theathensincube.gr  θα βρείτε την αίτηση υποβολής  πρότασης για την ένταξη στη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α., τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και τις οδηγίες για την συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικά.
Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις που θα χρειαστείτε, μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail info@theathensincube.gr και στα τηλέφωνα της Γραμματείας της Θ.Ε.Α.:   211 1036904, 211 1036958 από τις 8:00 π.μ. έως και τις 15:00 μ.μ.
Προθεσμία Υποβολής
Οι Αιτήσεις Υποβολής Πρότασης μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 28η  Απριλίου, 2023.

Μετάβαση στο περιεχόμενο