Υπ΄ αριθ. 04/2024 Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τηνπλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ανταλλάγματος, για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) άχρηστων υλικών της Ελληνικής Αστυνομίας (κά

Μετάβαση στο περιεχόμενο