“Υπ’ αριθ. 02/2024 Διακήρυξη Διενέργειας Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα), μη αξιοποιήσιμου, καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικούαπό την Ελληνική Αστυνομία, εφεξής Αναθέτουσα Αρχή,

Μετάβαση στο περιεχόμενο