ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δαπάνες Προμηθειών-Επισκευών-Κατασκευών (Προμήθεια Yλικών Α/Φ Τ-6Α, Συγκροτήματος «AIRCRAFT – RUDDER PEDAL», (O/N 243054) – Δ.04/24 ) και (επισκευή Υλικού «OIL COOLER», , κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (O/N 24ΕΑ10)-Δ.05/24)

Μετάβαση στο περιεχόμενο