ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΗΩΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΗΩΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΗΩΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ

 

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ

προκηρύσσει

δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση για πέντε έτη του ισογείου καταστήματος με αριθμό 2, εκτάσεως πενήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων και τριάντα ενός εκατοστών (55,31 τμ), επί της οδού Λεωφόρου Δημοκρατίας αριθμός 307 στην Αλεξανδρούπολη, κυριότητας κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΈΒΡΟΥ» και κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή.

Η προκήρυξη γίνεται μετά την από  51.3/28-2-2022  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Έβρου

 1. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Αλεξανδρούπολη την 20η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 πμ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία θα συνεδριάσει δημόσια στα γραφεία του Επιμελητηρίου Έβρου στην Αλεξανδρούπολη επί της οδού Λ. Δημοκρατίας αριθμός 307 (2ος όροφος).

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η εκμίσθωση για επαγγελματική χρήση, του ως άνω περιγραφόμενου ισογείου καταστήματος με αριθμό 2, εκτάσεως πενήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων και τριάντα ενός εκατοστών (55,31 τμ), επί της οδού Λ. Δημοκρατίας αριθμός 307 στην Αλεξανδρούπολη, με είσοδο εντός της στοάς.

Αποκλείεται η χρήση του μίσθιου ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης απαγορεύεται η λειτουργία παντός τυχερού ή μηχανικού παιχνιδιού, η παροχή παιγνιοχάρτων, του γραφείου τελετών, οίκου ανοχής. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων θα γίνεται αποκλειστικά εντός του καταστήματος και όχι σε εξωτερικούς χώρους (πεζοδρόμιο, στοά). Σε ότι αφορά τις πινακίδες ή άλλη εξωτερική σήμανση αυτά θα τύχουν της εγγράφου έγκρισης της Διοικητικής Επιτροπής, ώστε να συνάδουν με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του κτιρίου. Η χρήση πινακίδων χωρίς την έγγραφη έγκριση της Διοικητικής Επιτροπής, αποτελεί ειδικό λόγο λύσης της σύμβασης μίσθωσης .

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι νόμιμα εγκατεστημένα στην Ελλάδα και είναι μέλη του Επιμελητηρίου Έβρου.

Απαγορεύεται ρητώς, με ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στον διαγωνισμό κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου καθώς και των συγγενικών έως β΄ βαθμού προσώπων αυτού καθώς και των νομικών προσώπων που αυτό συμμετέχει, εφόσον βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με το Επιμελητήριο Έβρου.

 1. Ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα

Το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα που πρέπει να προσφέρουν οι συμμετέχοντες για να είναι νόμιμη η συμμετοχή τους στον διαγωνισμό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, των χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) Ευρώ, μηνιαίως με σκοπό την ελάχιστη κάλυψη των ανταποδοτικών τελών, μη συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου 3,6% με πενταετή ισχύ, ενώ από 1/6/2023 δηλαδή μετά το πρώτο έτος της μίσθωσης, η ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνεται σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός ορίζεται από την Ε.Σ.Υ.Ε, επί του καταβαλλόμενου μισθώματος του εκάστοτε προηγούμενου δωδεκαμήνου.

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα αφορούν μηνιαίο μίσθωμα μη συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου.

 

 1. Τρόπος, Τόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές όσων μετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν εγγράφως, στην Γραμματεία (Πρωτόκολλο) του Επιμελητηρίου Έβρου (Λ. Δημοκρατίας 307, Αλεξανδρούπολη, τηλ. 25510-26223) κατά τις εργάσιμες ώρες μέχρι την 19η Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ. Αποκλείεται η δια προφορικών προσφορών συνέχιση του διαγωνισμού. Στις προσφορές είναι απαραίτητο να αναγράφεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακηρύξεως του διαγωνισμού, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται με γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, για ποσό ίσο προς το προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο όριο μισθώματος, ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται μέσα σε φάκελο με την ένδειξη :

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2 ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ, ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ»

που θα αναφέρει, την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και τα στοιχεία του αποστολέα και τον τίτλο της υπηρεσίας (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ ) που διενεργεί τον διαγωνισμό.

 1. Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται:

α. Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη « Δικαιολογητικά», ο οποίος περιέχει όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις που θα αναφέρει ομοίως την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και τα στοιχεία του αποστολέα και τον τίτλο της υπηρεσίας (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ ) που διενεργεί τον διαγωνισμό

β. Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς που θα αναφέρει ομοίως την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και τα στοιχεία του αποστολέα και τον τίτλο της υπηρεσίας (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ ) που διενεργεί τον διαγωνισμό.

 1. Ισχύς προσφοράς

1.Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

2.Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των εξήντα (60) ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3.Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους υποψηφίους αναδόχους μπορεί να γίνει και μετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

 

 1. Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό

Στον διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν, είναι τα παρακάτω:

 1. Έγγραφη αίτηση συμμετοχής, με πλήρη στοιχεία, του ενδιαφερόμενου, που δηλώνει το ενδιαφέρον του για συμμετοχή στον διαγωνισμό και στην οποία αναγράφεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακηρύξεως του διαγωνισμού και των ειδικών όρων αυτής, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα έχει εκδοθεί το πολύ 1 μήνα πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 3. Βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου ότι ο ενδιαφερόμενος είναι τακτοποιημένος οικονομικά.
 4. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι Εταιρεία, θα πρέπει να υποβληθεί το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό.
 5. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης με γνήσιο υπογραφής από Δημόσια ή Δημοτική Αρχή του/των νόμιμων εκπροσώπων.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986), στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι το μίσθωμα θα λειτουργήσει ως ……..…. (χρήση του μισθίου) και ότι η λειτουργία του θα γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες / κανονισμούς και νόμους που ορίζει το Ελληνικό Κράτος.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986), στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι ο προσφέρων θα αναλάβει την εγκατάσταση του εξοπλισμού, τις επισκευές, και την συντήρηση του χώρου, ακολουθώντας τις οδηγίες και κατόπιν της έγκρισης του Επιμελητηρίου Έβρου.
 8. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986), στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι η προσφορά ισχύει για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.
 9. Γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, για ποσό ίσο προς το προτεινόμενο ελάχιστον μηνιαίο όριο μισθώματος, ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

 

 1. Φάκελοι

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα και πρέπει να έχουν την εξής μορφή και περιεχόμενο, επί ποινή αποκλεισμού :

 1. Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

Στον φάκελο « Δικαιολογητικά» θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο Άρθρο 7 ανάλογα με την περίπτωση του προσφέροντος.

Σημειώνεται ότι δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδος θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική Γλώσσα.

 1. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Προσφορά του μηνιαίου μισθώματος της μορφής:

Μηνιαίο Μίσθωμα του ισογείου καταστήματος με αριθμό 2 επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 307: ……………€/μήνα μη συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου 3,6%, το οποίο θα βαρύνομαι.

 

Το Επιμελητήριο Έβρου, μπορεί να λύσει μονομερώς με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του τη μισθωτική σύμβαση, όταν καταστεί σ ’αυτό αναγκαία ή ιδιόχρηση του μίσθιου, αλλά πάντοτε με προειδοποίηση κοινοποιούμενη με απόδειξη προς τον μισθωτή, τρείς τουλάχιστον μήνες πριν από την λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης μίσθωσης για τον ανωτέρω λόγο, ο μισθωτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση και δικαιούται μόνο την απαλλαγή από την καταβολή ενός δεδουλευμένου μισθώματος ή την ανάληψη της προκαταβολής ως προς το ποσό ενός μη δεδουλευμένου μισθώματος.

Με τη μονομερή λύση της μίσθωσης από το Επιμελητήριο Έβρου, κάθε δικαίωμα το οποίο έχει συσταθεί από τον μισθωτή υπέρ τρίτου, θεωρείται ότι δεν υπάρχει έναντι του εκμισθωτή.

 

 1. Υπεκμίσθωση – Απαγόρευση σιωπηρής αναμίσθωσης

Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ολική ή μερική ή παραχώρηση τους με οποιοδήποτε τρόπο ή εκχώρηση σε τρίτο μέρος ή σύνολο των δικαιωμάτων του αναδόχου που απορρέουν από την συνομολογηθείσα σύμβαση έστω χωρίς αντάλλαγμα. Σε περίπτωση διαπίστωσης κάποιας παράβασης ή μη συμμόρφωσης του μισθωτή με τους όρους της παρούσας διακήρυξης αυτό αποτελεί λόγο αποβολής του από το μίσθιο.

Σιωπηρή αναμίσθωση δεν χωρεί εκ του νόμου.

Ο μισθωτής υποχρεούται ταυτόχρονα με την οιοδήποτε τρόπο λήξης της μισθωτικής σύμβασης, να αποδώσει το μίσθιο σε Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα συγκροτηθεί από την Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου Έβρου .

Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόδοσης του μισθίου, ο μισθωτής υπόκειται σε έξωση κατά τις διατάξεις του ισχύοντα Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο πλειοδότης πρέπει να προσέλθει μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη της έγγραφης πρόσκλησης του Επιμελητηρίου Έβρου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και να καταθέσει στο Ταμείο του Επιμελητηρίου Έβρου χρηματικό ποσό ίσο με τα μισθώματα δυο (2) μηνών, ως εγγύηση, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

Αν ο πλειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν καταθέσει το παραπάνω ποσό εγγύησης καλής εκτέλεσης μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση του Επιμελητηρίου Έβρου, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα βάσει της προσφοράς του μισθώματα για όσο διάστημα το μίσθιο θα παραμένει κενό.

Η εγγύηση καλής εκτελέσεως των όρων της συμβάσεως, αναπροσαρμοζόμενη κάθε φορά που θα αναπροσαρμόζεται το μίσθωμα, δεν συμψηφίζεται με τα μισθώματα των τελευταίων μηνών και θα αποδοθεί άτοκα μετά τη λήξη της μισθώσεως και την παράδοση του μίσθιου με την προϋπόθεση της καλής εκτελέσεως των όρων της σύμβασης μίσθωσης.

10.Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής. Η Διοικητική Επιτροπή για την κατακύρωση του διαγωνισμού λαμβάνει υπόψη όχι μόνο την τιμή προσφοράς, αλλά και το σκοπό, για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το μίσθιο. Οι χρήσεις που θα προτιμηθούν θα πρέπει να είναι σύμφωνες και να μην προσβάλλουν τη φυσιογνωμία του χώρου, αποκλειομένης της χρήσης του ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 1. 11. Η Διοικητική Επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, αν το κρίνει ασύμφορο ή να αποφασίσει την κατακύρωσή του όχι στον τελευταίο πλειοδότη, αν κρίνει ότι αυτό δεν συγκεντρώνει τα προσόντα που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη ή να ακυρώσει τον διαγωνισμό σύμφωνε με την κείμενη νομοθεσία.

12.Για κάθε διαφορά που θα ανακύψει με αφορμή την παρούσα διακήρυξη, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Αναστασία Γαβριήλ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (2551026223).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΈΒΡΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο