ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 8032/10/30-Γ ΑΠΟ 01-06-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΑΔΑ: ΨΕΠΥ46ΜΤΛΒ-ΞΑ1)

Μετάβαση στο περιεχόμενο