ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 705/2021
Του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων
του ΔΠΘ:

α) στην πόλη της Κομοτηνής,
β) στην πόλη της Ξάνθης,
γ) στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και
δ) στην πόλη της Ορεστιάδας
για το έτος 2021, ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού
1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων – Τμήματος Τεχνικών Έργων Αλεξανδρούπολης, Κτίριο Διοίκησης, 1ος
όροφος, 6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης Μάκρης, Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης, ιστοσελίδα: http://supplies.duth.gr Αρμόδιος Υπάλληλος: Χατζησταματιάδης Αθανάσιος,
τηλέφωνα επικοινωνίας: 2551030959, e-mail: thachatz@admin.duth.gr
2. Είδος Σύμβασης: Δημόσια που αφορά στην Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ:
α) στην πόλη της Κομοτηνής,
β) στην πόλη της Ξάνθης,
γ) στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και
δ) στην πόλη της Ορεστιάδας για το έτος 2021, ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού
3. Είδος διαδικασίας: Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, ανά
ομάδα (πόλη).
4. Διάρκεια ισχύος σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την 31-12-2021 ή έως την εξάντληση του ποσού, σε περίπτωση που αυτό γίνει πριν την λήξη του συμβατικού
χρόνου
5.Τρόπος, τόπος και χρόνος αναζήτησης της διακήρυξης και πληροφορίες: Το τεύχος της διακήρυξης είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και στις ιστοσελίδες με χαρακτηριστικά:
http://supplies.duth.gr και www.promitheus.gov.gr .
6. Συνολικός προϋπολογισμός:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα ένα (100.344,51 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 80.922,99 €, ΦΠΑ: 19.421,52 €).
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Τακτικός Προϋπολογισμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
7. Ημερομηνία υποβολής προσφορών:
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 23-7-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική
προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
8. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: 28-7-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, από
την αρμόδια Επιτροπή.
9. Ύψος εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό: Το ύψος της εγγύησης θα ανέρχεται σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης για τις ομάδες στις οποίες θα συμμετέχει ο
υποψήφιος προμηθευτής.
10. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 (εκατόν ογδόντα) ημερών από την επόμενη της της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και για το χρόνο που οι συμμετέχοντες αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους.
11. Ημερομηνία αποστολής προς δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ της Απόφασης Συγκλήτου

Έγκριση δαπάνης: 9-06-2021.

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Καθηγητής Φώτιος Μάρηws

Μετάβαση στο περιεχόμενο