Η ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
Η ΝΕΑ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Σκοπός του νέου νόμου είναι ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού μέσω της ενσωμάτωσης στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2019/1, για την ενίσχυση των εγγυήσεων ανεξαρτησίας και των πόρων, καθώς και των εξουσιών εφαρμογής της νομοθεσίας και των προστίμων, ώστε οι αρχές ανταγωνισμού να επιβάλλουν αποτελεσματικά την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία περί ανταγωνισμού και να διασφαλιστεί ένας ενιαίος χώρος επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού στην Ευρώπη.

Ταυτόχρονα, σκοπός του είναι η επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό, με την τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 3959/2011 (Α ́ 93), λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην ψηφιακή οικονομία για την προώθηση της προστασίας των δικαιωμάτων των μερών επί των διαδικασιών ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποτρεπτικής δυνατότητας της Επιτροπής Ανταγωνισμού έναντι αντιανταγωνιστικών πρακτικών.

Δείτε όλο το νόμο εδώ

Νόμος 4886/2022 Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή

Νόμος 4886/2022 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 12/24.01.2022
Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή – Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών, ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και άλλες διατάξεις.

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
Άρθρο 4 Πρόσκληση σε απαγορευμένη σύμπραξη και ανακοίνωση μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ ανταγωνιστών – Προσθήκη άρθρου 1Α στον ν. 3959/2011
Άρθρο 5 Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 6 του ν. 3959/2011
Άρθρο 6 Διαδικασία προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων και αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού – Τροποποίηση παρ. 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14 και προσθήκη παρ. 4Α στο άρθρο 8 του ν. 3959/2011
Άρθρο 7 Αναστολή πραγματοποίησης της συγκέντρωσης – Τροποποίηση άρθρου 9 του ν. 3959/2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ – ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΠΙΕΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 8 Τροποποίηση τίτλου του Κεφαλαίου δεύτερου του ν. 3959/2011
Άρθρο 9 Σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Ανταγωνισμού – Αντικατάσταση παρ. 1, 2, 3, 7 και 11, κατάργηση παρ. 15 και προσθήκη παρ. 18 στο άρθρο 12 του ν. 3959/2011 (Άρθρα 4 παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 10 Πειθαρχικός έλεγχος – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 13 του ν. 3959/2011 (Άρθρο 4 παρ. 2, 3 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 11 Πειθαρχική διαδικασία – Τροποποίηση παρ. 2, 5, 9, 10 και 13 και κατάργηση παρ. 4 άρθρου 13Α του ν. 3959/2011 (Άρθρο 4 παρ. 2, 3 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 12 Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 14 του ν. 3959/2011 (Άρθρα 4 και 10 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 13 Εξέταση υποθέσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού – Τροποποίηση παρ. 1, 2, 4, 5, 6, 7 και 9Α, προσθήκη παρ. 9Β άρθρου 15 του ν. 3959/2011
Άρθρο 14 Έσοδα και προϋπολογισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού – Αντικατάσταση παρ. 6 άρθρου 17 του ν. 3959/2011
Άρθρο 15 Νομική υποστήριξη μελών και προσωπικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού – Αντικατάσταση παρ. 1 και τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 18 του ν. 3959/2011
Άρθρο 16 Αρμοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής – Τροποποίηση παρ. 1, 4 και αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 19 του ν. 3959/2011
Άρθρο 17 Οργάνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού Τροποποίηση τίτλου, παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 και προσθήκη παρ. 13, 14 και 15 στο άρθρο 21 του ν. 3959/2011 (Άρθρο 5 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 18 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Επιτροπής Ανταγωνισμού – Προσθήκη άρθρου 21Γ στον ν. 3959/2021
Άρθρο 19 Εξουσίες της Επιτροπής επί παραβάσεων – Τροποποίηση άρθρου 25 του ν. 3959/2011 (Άρθρα 10, 11 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 20 Πρόστιμα – Προσθήκη άρθρου 25Β στον ν. 3959/2011 (Άρθρα 13 έως και 16 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 21 Δεσμεύσεις – Προσθήκη άρθρου 25Γ στον ν. 3959/2011 (Άρθρο 12 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 22 Ασφαλιστικά μέτρα – Προσθήκη άρθρου 25Δ στον ν. 3959/2011 (Άρθρο 11 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 23 Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών ανταγωνισμού – Τροποποίηση άρθρου 28 του ν. 3959/ 2011 (Άρθρο 24 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 24 Συνεργασία μεταξύ αρχών ανταγωνισμού κατά τη διενέργεια μέτρων έρευνας – Προσθήκη άρθρου 28Α στον ν. 3959/2011 (Άρθρα 24 και 27 παρ. 7 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 25 Επιδόσεις εγγράφων αρχών ανταγωνισμού κρατών μελών – Προσθήκη άρθρου 28Β στον ν. 3959/2011 (Άρθρα 25 και 27 παρ. 1, 2 και 4 έως 7 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 26 Εκτέλεση αποφάσεων αρχών ανταγωνισμού κρατών μελών – Προσθήκη άρθρου 28Γ στον ν. 3959/2011 (Άρθρα 26 και 27 παρ. 1 έως και 6 και 8 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 27 Διαφορές επί αιτήσεων για κοινοποίηση ή εκτέλεση αποφάσεων που επιβάλλουν πρόστιμα ή περιοδικές χρηματικές ποινές – Προσθήκη άρθρου 28Δ στον ν. 3959/2011 (Άρθρο 28 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 28 Ετήσια έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού Τροποποίηση άρθρου 29 του ν. 3959/2011 (Άρθρο 5 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 29 Διαδικασία διευθέτησης διαφορών – Προσθήκη άρθρου 29Α στον ν. 3959/2011
Άρθρο 30 Προγράμματα επιεικούς μεταχείρισης για μυστικές συμπράξεις – Προσθήκη άρθρου 29Β στον ν. 3959/2011 (Άρθρα 17 παρ. 1, 18 παρ. 1 και 20 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 31 Γενικές προϋποθέσεις για την επιεική μεταχείριση – Προσθήκη άρθρου 29Γ στον ν. 3959/2011 (Άρθρο 19 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 32 Απαλλαγή από τα πρόστιμα – Προσθήκη άρθρου 29Δ στον ν. 3959/2011 (Άρθρο 17 παρ. 2 έως και 4 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 33 Μείωση των προστίμων – Προσθήκη άρθρου 29Ε στον ν. 3959/2011 (Άρθρο 18 παρ. 2 και 3 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 34 Αριθμός προτεραιότητας – Προσθήκη άρθρου 29ΣΤ στον ν. 3959/2011 (Άρθρο 21 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 35 Υποβολή συνοπτικής αίτησης – Προσθήκη άρθρου 29Ζ στον ν. 3959/2011 (Άρθρο 22 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Άρθρο 36 Αντικατάσταση τίτλου του Κεφαλαίου τέταρτου του ν. 3959/2011
Άρθρο 37 Καταγγελίες – Τροποποίηση παρ. 1, 4 και 6 άρθρου 36 του ν. 3959/2011
Άρθρο 38 Συνοπτική διαδικασία επί καταγγελιών – Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 37 του ν. 3959/2011
Άρθρο 39 Επιστολή μη ανάληψης δράσης – Προσθήκη άρθρου 37Α στον ν. 3959/2011
Άρθρο 40 Αντικατάσταση τίτλου του Κεφαλαίου πέμπτου του ν. 3959/2011
Άρθρο 41 Παροχή πληροφοριών – Αντικατάσταση παρ. 1, τροποποίηση παρ. 3 και προσθήκη παρ. 1Α, 2Α, 2Β στο άρθρο 38 του ν. 3959/2011 (Άρθρα 13 έως και 16 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 42 Διεξαγωγή ερευνών – Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 5 άρθρου 39 του ν. 3959/2011 (Άρθρα 6 έως και 12 και 13 έως και 16 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 43 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού – Προσθήκη άρθρου 39Α στον ν. 3959/2011
Άρθρο 44 Έρευνες σε κλάδους της οικονομίας ή σε τύπους συμφωνιών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 40 του ν. 3959/2011
Άρθρο 45 Υποχρέωση εχεμύθειας – Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 6 άρθρου 41 του ν. 3959/2011
Άρθρο 46 Πρόσβαση των μερών σε φακέλους και περιορισμοί στη χρήση των πληροφοριών – Προσθήκη άρθρου 41Α στον ν. 3959/2011 (Άρθρο 31 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 47 Παραγραφή για την επιβολή κυρώσεων – Αντικατάσταση παρ. 1, τροποποίηση παρ. 3, 4, 6, 7 και προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 42 του ν. 3959/2011 (Άρθρο 29 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
Άρθρο 48 Αλληλεπίδραση μεταξύ αιτήσεων απαλλαγής από πρόστιμα και κυρώσεις σε φυσικά πρόσωπα – Τροποποίηση άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Άρθρο 23 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΤΕΛΗ – ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ – ΚΛΗΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Άρθρο 49 Τέλη – Τροποποίηση παρ. 1 και 5 του άρθρου 45 του ν. 3959/2011
Άρθρο 50 Κλητεύσεις και επιδόσεις από την Επιτροπή Ανταγωνισμού – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 48 του ν. 3959/2011
Άρθρο 51 Είσπραξη προστίμων – Τροποποίηση άρθρου 49 του ν. 3959/2011 (Άρθρα 24 έως και 28 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 52 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 53 Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 54 Δημοσίευση εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής της πανδημίας COVID-19
Άρθρο 55 Ενίσχυση Επικουρικού Κεφαλαίου – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ. 237/1986
Άρθρο 56 Παρατάσεις προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και παρατάσεις σχετικά με το ευεργέτημα μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 34 του ν. 4829/2021
Άρθρο 57 Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης – Αντικατάσταση παρ. 3 και 4 στο άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 58 Ειδικές ρυθμίσεις για τις αποσπάσεις στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε. – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 329 ν. 4781/2021
Άρθρο 59 Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης στο Υπουργείο Εξωτερικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 60 Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό – Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 103 ν. 4172/2013
Άρθρο 61 Διευκολύνσεις για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον κορωνοϊό COVID -19 – Αντικατάσταση του άρθρου 16 ν. 4722/2020
Άρθρο 62 Ειδική άδεια ασθένειας εργαζόμενων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 63 Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού – Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 4865/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 64 Διαδικασία επιλογής διοικήσεων σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20 ν. 4735/2020
Άρθρο 65 Επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων υπηρεσιακών μονάδων Ε.Υ.Π. – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου δεύτερου π.δ. 96/2020
Άρθρο 66 Διευκολύνσεις σε υπαλλήλους γονείς τέκνων νοσούντων με COVID-19
Άρθρο 67 Ειδικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους σε φορείς του δημοσίου τομέα που τελούν σε αναστολή άσκησης καθηκόντων – Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 6 άρθρου 206 ν. 4820/2021
Άρθρο 68 Μετατάξεις μονίμων διοικητικών υπαλλήλων σε δικαστήρια, εισαγγελίες και γενικές επιτροπείες της Χώρας – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 3 ν. 4440/2016
Άρθρο 69 Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. για παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 70 Ειδικοί όροι δόμησης για την ανέγερση νέου Δημοτικού Κολυμβητηρίου στον Δήμο Δράμας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 71 Ρυθμίσεις θεμάτων πολιτικής προστασίας
Άρθρο 72 Συμβάσεις προμήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (self-test) του ιού SARS – COVID-19 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας – Τροποποίηση άρθρου 145 του ν. 4831/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 73 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Νόμος 4886/2022 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 12/24.01.2022
Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή – Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών, ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και άλλες διατάξεις.

B

Μετάβαση στο περιεχόμενο